Usnesení o elektronické dražbě

Soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen jako „soudní exekutor“), na základě pověření Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (dále jen jako „exekuční soud“) č.j. 6 EXE 1685/2013-14 ze dne 09.12.2013, a podle exekučního titulu: rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou č.j. 14 C 15/2012-57 ze dne 05.08.2013, v exekuční věci oprávněného: Společenství Josefův Důl 316, IČ 28716809, se sídlem Josefův Důl 316, 468 44 Josefův Důl u Jabl.n.N., právní zastoupení: Mgr. Iveta Čaňková, advokátka, se sídlem AK Dolní náměstí 679/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, proti povinnému: 1/ Quyen Nhan Do, nar. 22.06.1969, IČ 47771011, bytem Dolní Maxov 217, 468 44 Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, 2/ Lenka Doová, nar. 23.03.1964, IČ 45993301, bytem Josefův Důl 217, 468 44 Josefův Důl, vydává podle § 69 zákona číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen jako „e.ř.“), ve spojení s § 336m a § 336o zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „o.s.ř.“), toto usnesení o dalším elektronickém dražebním jednání:Usnesení o dalším elektronickém dražebním jednání:

Post expires at 14:47 on 2.11.2016