Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška)

JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy,
pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou dne 08.01.2014, č.j.
21EXE3743/2013-12, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad
Nisou ze dne 06.03.2013, č.j. 20 C 465/2011-19 k uspokojení pohledávky oprávněného DIRECT
pojišťovna, a.s. (dříve Triglav pojišťovna, a.s.), se sídlem Novobranská 544/1, Brno, PSČ: 602 00, IČ:
25073958, práv. zast. advokátem Mgr. HYNEK RŮŽIČKA, LL.M., advokát, se sídlem U průhonu
1589/13a, Praha, PSČ: 170 00, IČ: 02409275
proti povinnému Lenka Doová, bytem Dolní Maxov č.p. 217, Josefův Důl, PSČ: 468 44, IČ: 45993301,
dat. nar.: 23.03.1964, za účasti manžela povinné Do Nhan Quyen, bytem dtto, dat. nar.: 22.06.1969
vydává u s n e s e n í  o  n a ř í z e n í  e l e k t r o n i c k é  d r a ž b y (dražební vyhláška)
I. Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
http:// www.drazby-exekuce-online.cz
Zahájení dražby dne 13.11.2018 v 09:30:00 hodin

Celé znění usnesení ke stažení zde.

Post expires at 15:48 on 14.11.2018