USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY – Patrmanová

USNESENÍ
JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 07.03.2011, číslo jednací 16 EXE 4333/2010-43, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 30.07.2003, číslo jednací 26 Cm 1789/97-111 k uspokojení pohledávky oprávněného GLICK, spol. s r. o., se sídlem K Hájku č.p. 91, Praha-Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 44849427
proti povinnému
Ivana Patrmanová, bytem Komenského č.p. 921, Smržovka, PSČ: 468 51, IČ: 76029433, dat. nar.: 15.09.1965
vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e. ř.“) a ve vazbě na § 336a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného toto
USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY
I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
internetu na adrese portálu: www.exdrazby.cz.

Celé znění dražební vyhlášky ke stažení zde.