Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví platná od 18. 9. 2020 a 19. 9. 2020

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání – ke stažení zde.

Mimořádné opatření – omezení provozoven a služeb s účinností od 19. 9. 2020 od 0:00 hod. do odvolání – ke stažení zde.

Mimořádné opatření-nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 od 0:00 hod. do odvolání – ke stažení zde.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta obce Josefův Důl podle ust. § 15 odst. 1 písm. a); ust. § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým oznamuje:

  1. Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:

v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost budovy radnice, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – katastr obce Josefův Důl

(Antonínov, Dolní Maxov, Josefův Důl, Karlov)

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  1. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Josefově Dole dne 14. 9. 2020

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko

Dovolujeme si Vás oslovit s průzkumem, jehož cílem je získat informace z území o využívání stávajících sociálních služeb, zjistit poptávku veřejnosti po sociálních službách a shromáždit data o potřebnosti sociálních služeb na Tanvaldsku. Za Vaše zapojení do průzkumu formou vyplnění krátkého dotazníku, které bude velmi užitečné, děkujeme. Dotazník k vyplnění naleznete zde: www.mojeanketa.cz/pruzkum/280856823/ – Čtěte více →

Mimořádné opatření Min. zdravotnictví – 9. 9. 2020

Od 9. 9. 2020 se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky.

Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke stažení zde.

17. 9. 2020 – plánované přerušení dodávky elektřiny

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060715289 ve Vaší obci / městě:

Josefův Důl

Dne Od Do
17.09.2020 7:00 18:30

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.