Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – uzavření silnice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákono silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 9.5.2018 podaném společností Integra stavby,
a.s. se sídlem Hrádecká 156, PSČ 460 01 Liberec 33, IČO 25014391 v zastoupení společností Dopravní značení Smržovka, s.r.o. se sídlem Kostelní 1476, PSČ 468 51 Smržovka, IČO
05776945  s t a n o v í  podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 13.3.2019 čj. KRPL-44047/ČJ-2018-180406-02 přechodnou úpravu provozu na objízdné trase: na silnici: III/29037, III/29039 Lučany nad Nisou, III/29022 Josefův Důl
termín : od 12.5.2019 – do 15.5.2019
z důvodu: v rámci uzavírky silnice III/29042 směr Albrechtice – havárie opěrné zdi

Celé znění veřené vyhlášky ke stažení zde.

Kulturní program na duben 2019

Program ke stažení zde.

Čtvrtek 4. 4. 2019, Kavárna Pokec

Začátek v 15.00 hod. – sál v budově muzea v Josefově Dole

Sobota 6. 4. 2019 – divadlo: A je to v pytli

DS Jirásek Rokytnice n.J. uvede divadelní komedii

Začátek v 19.30 hod. – kinosál Josefův Důl, vstupné 70,- Kč

úterý 9. 4. 2019, hudba: Setkání s hudbou

Setkání občanů starších i mladších , zahraje Josefina. Občerstvení zajištěno

Začátek v 16.00hod. – sál v budově muzea Josefův Důl, vstupné zdarma

pátek 12. 4. 2019 – Beseda: Historie Josefova Dolu

Další povídání o starých časech Josefova Dolu do r. 1945 s p. Bělohradským

Začátek 17.00 – sál v Budově muzea Josefův Důl, vstupné dobrovolné

středa 17. 4. 2019 Školní velikonoční jarmark

Začátek 13.00 hod – sál v budově muzea Josefův Důl, vstupné zdarma

úterý 30. 4. 2019 – Pálení čarodějnic

Průvod masek v 19.30 hod. od Centra Aura v Josefově Dole. Občerstvení zajištěno

Veřejná vyhláška – AOPKCR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako
orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3
písm. b), písm. c), písm. g), písm. h) a písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen “ZOPK“), v y d á v á podle § 173 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2 – celé znění vyhlášky ke stažení zde

Noc s Andersenem 2019

V pátek 29. března 2019 se v naší obecní knihovně a mateřské školce opět uskuteční Noc s Andersenem, v Josefově Dole tentokrát již její dvanáctý ročník.

Akce i po tolika letech má mezi dětmi stále dobrý zvuk a velkou přitažlivost. Do knihovny opět zveme děti z 1. až 5. třídy základní školy, ale mohou se přihlásit i přespolní a rovněž starší žáci a žákyně jako vítaní pomocnici.

Co vás letos čeká? Pohádky a zase pohádky.

Kromě tradičního setkání a večeře s dětmi z mateřské jsou připraveny pohádky ke čtení, oblíbené večerní soutěže, kvízy a hry. A samozřejmě bude i něco navíc. Překvapení zatím neprozradíme, abyste se, vy děti, měly na co těšit.

Další informace můžete získat na internetových stránkách:

http://knihovnajosefuvdul.webk.cz

http://www.nocsandersenem.cz

Přihlášky jsou k dispozici ve škole u p. uč. Jany Podrazké nebo v obecní knihovně během výpůjční doby v úterý a v pátek 16 – 18 hod.

Těšíme se na vás! Jana Podrazká

Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ
podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ustanoveními § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Výroková část
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka

Celé znění rozhodnutí ke stažení zde.

Výroční zpráva Obce Josefův Důl za rok 2018

Výroční zpráva Obce Josefův Důl za rok 2018

o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb, o svobodném přístupu k informacím

 1. V  roce 2018 byly přijaty 3 žádosti o poskytnutí informace a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, žadatelům bylo plně vyhověno a písemně odpovězeno.

 2. V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 3. V roce 2018 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 4. V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 5. V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace).

 6. Žádosti a odpovědi na žádosti jsou uveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a webových stránkách obce.

V Josefově Dole 1.3.2019 Jan Miksa starosta

Zpráva ke stažení zde.

Seminář: Zateplování budov – dotační příležitosti v oblasti energetických úspor

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na seminář: Zateplování budov – dotační příležitosti v oblasti energetických úspor, který připravujeme ve spolupráci s Eurocentrem Liberec, Centrem pro regionální rozvoj ČR a Státním fondem životního prostředí ČR.

 1. dubna 2018 10:00 – 13:30 hod.

Krajský úřad Libereckého kraje, 3. patro (multimediální sál)

Jsou zvaní:

 • Vlastníci či spoluvlastníci rodinných či bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytová družstva, jako správci bytových domů
 • Po celou dobu konání akce budou k dispozici konzultační stánky
 • Vstup a občerstvení zdarma

Přihlašování:

 • e-mailem na rsk@kraj-lbc.cz
 • telefonicky na číslo 485 226 416

Leták ke stažení zde, program ke stažení zde.