Rozhodnutí hejtmana LK – koordinace poskytování zdr. služeb

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje

o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 3

Podle ust. § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020, doporučuji v návaznosti na předchozí koordinační rozhodnutí ze dne 17. a 18. března 2020 následující opatření směřující ke koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví:

1. S účinností od 26. března 2020 do odvolání zrušit neakutní, tedy odkladnou péči ve všech nemocnicích. Akutní ambulantní i hospitalizační péče zůstává zachována.

2. Poskytovatelům zdravotních služeb, zejména praktickým lékařům a ambulantním specialistům, aby byli plně k dispozici svým pacientům pro konzultování zdravotního stavu, vystavování eNeschopenek a receptů, a to především telefonicky, mailem, SMS, ev. jiným distančním online způsobem.

Celé znění rozhodnutí ke stažení zde.

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření prodloužení omezení pohybu na veřejnosti

Mimořádné opatření

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna – mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ke stažení zde.

Schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů:

http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-omezeni-pohybu-na-verejnosti-az-do-1dubnaschval_18804_4107_1.html

Zápis do 1. ročníku ZŠ Josefův Důl 1. 4. – 8. 4. 2020

Vážení rodiče,

podle Opatření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy bude zápis do 1. ročníku probíhat následovně:

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a pokud je to možné i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole.

Zákonný zástupce vyplní:

1) Žádost – ke stažení zde

2) Zápisní lístek –  ke stažení zde

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky, vyplní:

Žádost o odklad – ke stažení zde

a zároveň doloží:

1) doporučení školského poradenského zařízení

a zároveň

2) doporučení odborného lékaře

Vyplněné dokumenty je možné doručit:

1) datovou schránkou: jw3md89

2) emailem s elektronickým podpisem: skola@zsjosefuvdul.cz

3) poštou: ZŠ a MŠ Josefův Důl, Dolní Maxov 208, Josefův Důl, 468 44

4) osobně do školy po předchozí domluvě na tel. č.: 483 381 033

Termín pro příjem žádostí: 1. 4. – 8. 4. 2020

Vyplácení důchodů po dobu trvání nouzového stavu

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou poštou, s.p. umožňuje, avšak pouze po dobu trvání nouzového stavu, výplatu důchodů za využití „Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu“ ,která bude vyplněna zmocnitelem a zmocnitelem i zmocněncem podepsána. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce.

Po předložení takovéto správně vyplněné plné moci a po provedení ztotožnění osoby zmocněnce bude pracovníkem České pošty důchod zmocnitele vyplacen zmocněnci.

Česká pošta bude požádána o zajištění výplaty důchodů zmocnitelů na podkladě takovéto správně vyplněné plné moci od 23. 3. 2020.

Plná moc důchody vzor ke stažení

Stanovisko Krajského úřadu LK k otázce rekreantů a nabízení ubytován

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje k otázce rekreantů a nabízení ubytování v rámci Libereckého kraje:

Ad. rekreanti: Předně je třeba říci, že výklad usnesení vlády je třeba posuzovat z hlediska pojmu bydliště, nikoliv trvalý pobyt. Pro určení bydliště fyzické osoby je stěžejní naplnění dvou složek: a) složka faktická a určující, tj. fakt, že se daná osoba v určitém místě zdržuje a že tam má své společenské a sociální vazby, a b) složka volní, tj. že daná osoba zároveň má úmysl se na tomto místě zdržovat trvale, chce v daném místě bydlet a svázat svůj život s tímto místem. Bydliště je tak místo, které fyzická osoba považuje za svůj skutečný, pevný a stálý domov, do kterého se hodlá vracet a kde se nachází i centrum jejích zájmů. Změna pobytu dočasného charakteru (např. pobyt v nemocnici, výkon trestu odnětí svobody, studium, sezonní práce aj.) nemění nic na tom, kde má daná osoba své bydliště. To však neplatí, kdyby byla taková změna doprovázena okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že se osoba na novém místě pobytu již zdržuje s úmyslem zde trvale bydlet. Zákon připouští možnost paralelní existence více bydlišť; stěžejní je přitom úmysl se na těchto místech zdržovat trvale. Přestože bydliště je mnohdy totožné s místem, kde má osoba trvalý pobyt, nelze pojem „bydliště“ ztotožňovat s pojmem „trvalý pobyt“. „Trvalý pobyt“ je termínem správního práva, který má ryze evidenční, a tudíž administrativní charakter. Při určení bydliště je tedy vždy třeba zabývat se všemi okolnostmi, které skutečné bydliště fyzické osoby určují. Skutečnost, že daná osoba nemá v obci trvalý pobyt, neznamená, že nemůže mít bydliště např. v rekreačním objektu. Jedná se zejména o případy, kdy se na chalupě zdržuje převážnou část roku, dojíždí z ní do zaměstnání, děti tam chodí do školy, atd.

Závěr: Pokud do Vaší obce dorazili rekreanti vlastnící tam nemovitost a jejich rodinný příslušníci a nejedná se o osoby, kterým byla nařízena karanténa, není nutné tuto věc dále řešit. Pouze pokud by v obci docházelo vlivem většího počtu rekreantů k problémům se zásobováním, může starosta příslušného ORP nařídit opatření podle § 21 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

Osoby, které nemají trvalý pobyt na území Libereckého kraje a byla jim Krajskou hygienickou stanicí či jejich praktickým lékařem nařízeny karanténa, byly Libereckým krajem vyzvány, aby se přihlásili na zvláštní číslo a tato výzva kraje byla medializována.

Ad. ubytování: Dle usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214 se zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 (lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění) a školských ubytovacích zařízeních, s tím, že tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky. Ministerstvo zdravotnictví, následně zakázalo poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Pokud tedy někdo ubytování poskytne, vystavuje se riziku sankce podle krizového či přestupkového zákona a kontrolu ubytovacích zařízení již provádí Policie ČR.

Služby typu Airbnb, která neposkytují přímo ubytování ale zprostředkovávají krátkodobý pronájem, neporušují uvedená krizová opatření přímo, ale ve výsledku by nešlo užití nemovitosti realizovat, neboť uživatelé by tam nemohli přijet z důvodu zákazu volného pobytu osob. Stejná situace by byla v případě, že by si chalupu někdo bezplatně vypůjčil.

S pozdravem

Krizový štáb Krajského úřadu Libereckého kraje

Finanční úřad pro LK – opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci

Finanční úřad pro Liberecký kraj počínaje dnem 16. 3. 2020 přijímá opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci mezi občany

Tisková zpráva

16. března 2020

JUDr. Zdena Výmolová Kodlová, tiskový mluvčí FÚ pro Liberecký kraj

Ruší se plánované dosud nezrealizované výjezdy do obcí.

Ruší se původně ohlášené rozšířené úřední hodiny územních pracovišť, plánované na období 23. 3. – 1. 4. 2020. – Čtěte více →

BIOODPAD – takto prosím opravdu NE!

Vážení spoluobčané,

zveřejňujeme snímky „úlovku“ z popelnice z bioodpadem ze stanoviště u panelových domů. TAKTO JE TO OPRAVDU ŠPATNĚ!!!

Netušíme, kdo je schopen odhodit  do bioodpadu kožešinu ze zvěře spolu s vnitřnostmi🤮 . Do bioodpadu rozhodně NEPATŘÍ KOČKOLIT ani IGELITOVÉ SÁČKY či TAŠKY !😖

Mimo jiné není ani příjemné s takovýmto obsahem dále pracovat a nelze tak bioodpad ani zpracovat.

Znovu připomínáme přehled co ANO a co NE:

A co patří do hnědých kontejnerů a popelnic?

 • Kuchyňské zbytky rostlinného původu (slupky a zbytky ovoce a zeleniny)
 • Skořápky od vajec a ořechů
 • Sedliny kávy a čaje (vč. čajových sáčků a kávových filtrů)
 • Zbytky pečiva a obilovin
 • Řezané i hrnkové květiny včetně hlíny (bez drátků a stuh)
 • Papírové kapesníky
 • Papírové ubrousky a sáčky (i mastné)
 • Zbytky jídel rostlinného původu (vařené brambory, rýže apod.)
 • Listí, seno a sláma
 • Tráva a plevel
 • Spadané nebo zkažené ovoce a zelenina
 • Drcené větve, kůra, piliny a hobliny
 • Studený popel ze dřeva

A co nepatří do hnědých kontejnerů a popelnic?

 • Jednorázové pleny
 • Maso, kosti, oleje a tuky
 • Tekuté a silně mastné potraviny
 • Uhynulá zvířata
 • Kočkolit
 • Sáčky z vysavače
 • Cigaretové oharky
 • Uliční smetky
 • Velké kusy dřeva (pařezy, velké větve apod.)
 • Letáky a noviny
 • Popel z uhlí