Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí

Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020.

Obecní úřad Josefův Důl je od 20. 4. 2020 opět otevřen pro veřejnost

Přesto bude i nadále pracovat v omezeném režimu vyplývajícím z nouzového stavu, který vláda vyhlásila 12. března.

Omezený režim spočívá ve zrušených úředních hodinách až do konce nouzového stavu, odbavováni budou pouze předem objednaní klienti.

Ale pozor, před návštěvou úřadu je nutné se předem telefonicky objednat ( kontakty: 483 381 096, 724 100 847) v rozsahu úředních hodin platících před vyhlášením nouzového stavu, tj.:  pondělí a středa (8 – 11.30 hod. a 12.30 – 17 hod.)

Cílem je, aby se lidé v budovách nepotkávali a kontakt mezi klienty i úředníky byl minimalizovaný

Prosíme o dodržování následujících podmínek:

* I nadále upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním.

* Pro osobní návštěvu volte úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.

* Při návštěvě úřadu používejte ochranné prostředky dýchacích cest a při vstupu si vydezinfikujte ruce prostředkem, který je připraven.

* Dodržujte odstup od ostatních klientů i úředníků minimálně 2 m.

* Vstupujte prosím jednotlivě

Mimořádné opatření – změna ve volném pohybu osob

Vážení spoluobčané,  od 7. 4. platí nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Platné znění mimořádného opatření ke stažení zde.

Vzhledem k tomu, že máme slunečné a teplé počasí, prosíme, zůstaňte i nadále zodpovědní a dodržujte platná nařízení stanovená v souvislosti s vládou vyhlášeným nouzovým stavem pro zmírněnímožnosti rozšíření nákazy COVID-19.
Vyvarujte se zbytečných návštěv ať Vás samotných u známých či příbuzných, nebo návštěvníků ve Vašich domovech.
– dodržujte pravidal rozestupu na 2m
– noste rošky tam, kde je nařízeno (není nutno na sportovištích při výkonu individduálních sportů a mimo veřejné budovy a prostranství)
– dbejte hygieny

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Rozhodnutí hejtmana LK – koordinace poskytování zdr. služeb

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje

o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 3

Podle ust. § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020, doporučuji v návaznosti na předchozí koordinační rozhodnutí ze dne 17. a 18. března 2020 následující opatření směřující ke koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví:

1. S účinností od 26. března 2020 do odvolání zrušit neakutní, tedy odkladnou péči ve všech nemocnicích. Akutní ambulantní i hospitalizační péče zůstává zachována.

2. Poskytovatelům zdravotních služeb, zejména praktickým lékařům a ambulantním specialistům, aby byli plně k dispozici svým pacientům pro konzultování zdravotního stavu, vystavování eNeschopenek a receptů, a to především telefonicky, mailem, SMS, ev. jiným distančním online způsobem.

Celé znění rozhodnutí ke stažení zde.

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření prodloužení omezení pohybu na veřejnosti

Mimořádné opatření

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna – mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ke stažení zde.

Schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů:

http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-omezeni-pohybu-na-verejnosti-az-do-1dubnaschval_18804_4107_1.html

Vyplácení důchodů po dobu trvání nouzového stavu

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou poštou, s.p. umožňuje, avšak pouze po dobu trvání nouzového stavu, výplatu důchodů za využití „Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu“ ,která bude vyplněna zmocnitelem a zmocnitelem i zmocněncem podepsána. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce.

Po předložení takovéto správně vyplněné plné moci a po provedení ztotožnění osoby zmocněnce bude pracovníkem České pošty důchod zmocnitele vyplacen zmocněnci.

Česká pošta bude požádána o zajištění výplaty důchodů zmocnitelů na podkladě takovéto správně vyplněné plné moci od 23. 3. 2020.

Plná moc důchody vzor ke stažení

Většina operátorů přizpůsobila služby současné mimořádné situaci

Informace – většina mobilních operátorů přizpůsobila svoje služby současné mimořádné situaci a je možné si u svého poskytovatele zapnout např. neomezená data.

Lidé tak mají možnost neustále sledovat dění, být v kontaktu s blízkými apod.

https://www.mesec.cz/clanky/neomezena-data-i-volani-mobilni-operatori-kvuli-zvyhodnili-sve-sluzby/

Stanovisko Krajského úřadu LK k otázce rekreantů a nabízení ubytován

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje k otázce rekreantů a nabízení ubytování v rámci Libereckého kraje:

Ad. rekreanti: Předně je třeba říci, že výklad usnesení vlády je třeba posuzovat z hlediska pojmu bydliště, nikoliv trvalý pobyt. Pro určení bydliště fyzické osoby je stěžejní naplnění dvou složek: a) složka faktická a určující, tj. fakt, že se daná osoba v určitém místě zdržuje a že tam má své společenské a sociální vazby, a b) složka volní, tj. že daná osoba zároveň má úmysl se na tomto místě zdržovat trvale, chce v daném místě bydlet a svázat svůj život s tímto místem. Bydliště je tak místo, které fyzická osoba považuje za svůj skutečný, pevný a stálý domov, do kterého se hodlá vracet a kde se nachází i centrum jejích zájmů. Změna pobytu dočasného charakteru (např. pobyt v nemocnici, výkon trestu odnětí svobody, studium, sezonní práce aj.) nemění nic na tom, kde má daná osoba své bydliště. To však neplatí, kdyby byla taková změna doprovázena okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že se osoba na novém místě pobytu již zdržuje s úmyslem zde trvale bydlet. Zákon připouští možnost paralelní existence více bydlišť; stěžejní je přitom úmysl se na těchto místech zdržovat trvale. Přestože bydliště je mnohdy totožné s místem, kde má osoba trvalý pobyt, nelze pojem „bydliště“ ztotožňovat s pojmem „trvalý pobyt“. „Trvalý pobyt“ je termínem správního práva, který má ryze evidenční, a tudíž administrativní charakter. Při určení bydliště je tedy vždy třeba zabývat se všemi okolnostmi, které skutečné bydliště fyzické osoby určují. Skutečnost, že daná osoba nemá v obci trvalý pobyt, neznamená, že nemůže mít bydliště např. v rekreačním objektu. Jedná se zejména o případy, kdy se na chalupě zdržuje převážnou část roku, dojíždí z ní do zaměstnání, děti tam chodí do školy, atd.

Závěr: Pokud do Vaší obce dorazili rekreanti vlastnící tam nemovitost a jejich rodinný příslušníci a nejedná se o osoby, kterým byla nařízena karanténa, není nutné tuto věc dále řešit. Pouze pokud by v obci docházelo vlivem většího počtu rekreantů k problémům se zásobováním, může starosta příslušného ORP nařídit opatření podle § 21 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

Osoby, které nemají trvalý pobyt na území Libereckého kraje a byla jim Krajskou hygienickou stanicí či jejich praktickým lékařem nařízeny karanténa, byly Libereckým krajem vyzvány, aby se přihlásili na zvláštní číslo a tato výzva kraje byla medializována.

Ad. ubytování: Dle usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214 se zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 (lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění) a školských ubytovacích zařízeních, s tím, že tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky. Ministerstvo zdravotnictví, následně zakázalo poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Pokud tedy někdo ubytování poskytne, vystavuje se riziku sankce podle krizového či přestupkového zákona a kontrolu ubytovacích zařízení již provádí Policie ČR.

Služby typu Airbnb, která neposkytují přímo ubytování ale zprostředkovávají krátkodobý pronájem, neporušují uvedená krizová opatření přímo, ale ve výsledku by nešlo užití nemovitosti realizovat, neboť uživatelé by tam nemohli přijet z důvodu zákazu volného pobytu osob. Stejná situace by byla v případě, že by si chalupu někdo bezplatně vypůjčil.

S pozdravem

Krizový štáb Krajského úřadu Libereckého kraje