Finanční úřad pro LK – opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci

Finanční úřad pro Liberecký kraj počínaje dnem 16. 3. 2020 přijímá opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci mezi občany

Tisková zpráva

16. března 2020

JUDr. Zdena Výmolová Kodlová, tiskový mluvčí FÚ pro Liberecký kraj

Ruší se plánované dosud nezrealizované výjezdy do obcí.

Ruší se původně ohlášené rozšířené úřední hodiny územních pracovišť, plánované na období 23. 3. – 1. 4. 2020. – Čtěte více →

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

 1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
 4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Sousedská pomoc – obastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou jako koordinátor pomoci seniorům a dlouhodobě nemocným v okresech Jablonec n.N. a Semily vás informujeme o naší možnosti pomoci.
Seniorům nad 70 let se důrazně doporučuje vycházet ven jen ve velmi nutných případech, proto je potřeba zajistit, aby toto doporučení mohli dodržet.
OS ČČK Jablonec poskytuje pomoc osamělým seniorům, onkologickým pacientům, chronicky nemocným lidem. I přes to, že nabíráme dobrovolníky, kteří zajistí nákup základních potřeb, léků, vyvenčí psa, prosíme o šíření informace o SOUSEDSKÉ POMOCI. Pokud opravdu není nikdo, kdo by těmto osobám pomohl, zajistěte, aby se k nim dostaly informace o naší pomoci.
Zároveň prosíme o šíření informace o dobrovolnictví www.cck-jablonec.cz (zde se mohou dobrovolníci registrovat), abychom měli pokrytý celý nám svěřený region a mohli pomoci co nejvíce lidem.

Vážení senioři

VÁŽENÍ SENIOŘI

v souladu s usnesením vlády České republiky č. 240, ze dne 16. března 2020 o přijetí krizového opatření vám důrazně doporučujeme nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění NEODKLADNÉ zdravotní péče.

Jsme si vědomi toho, že toto usnesení vlády s sebou přináší značné komplikace, proto vám nabízíme pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů základních potravin a léků (pokud si je nedokážete zajistit jiným způsobem – rodina, přátele, známí…)

Nákupy základních potravin, včetně vyzvedávání léků, budeme zajišťovat vždy ve středu.

PŘÍPADNÝ ZÁJEM O VÝROBU ROUŠEK, KTERÉ ŠIJÍ DOBROVOLNÍCI V NAŠÍ OBCI, HLASTE TAKÉ NA UVEDENÉ KONTAKTY.

Své požadavky směřujte na tyto kontakty:
e-mail: poplatky@josefuvdul.eu
SMS: 724 100 847, 602 656 878
Telefon: 483 381 096, 724 100 847, 602 545 878

Do zprávy, prosím, uveďte seznam věcí, kontaktní telefon, adresu, kam chcete požadované věci dodat.

DĚKUJEME, že respektujete vyhlášená nařízení a věřím, že společnými silami nastalou krizovou situaci zvládneme

– Čtěte více →

Výzva občanům – NOSTE ROUŠKY

Vážení občané,

NEPOHYBUJTE SE NA VEŘEJNOSTI I BEZ PODOMÁCKU UŠITÉ ROUŠKY bez i podomácku ušité roušky/ústenky nebo jiné provizorní ochranné pomůcky dýchacích cest (šátek, bavlněný kapesník, šála atp.).

Prosíme občany, aby vzhledem k epidemiologické situaci v zemi, zvážili nutnost cestování mimo obec a pohybu po vsi, doporučujeme vyhýbat se místům s větším množstvím lidí.

Sterilizace roušek – doporučení
Nejjednodušším způsobem, jak roušku sterilizovat, je vyvaření. Nechte vodu s rouškami projít minimálně 5 minut varem a usušte. Roušky lze samozřejmě i prát odděleně v pračce. I když existují studie u příbuzného koronaviru, který způsobil v minulosti epidemii onemocnění SARS, jež tvrdí, že virové částice jsou zničeny již při teplotě 60 °C po dobu praní 30 minut, raději zvyšte teplotu na 90 °C. Roušky je pak zapotřebí ještě vyžehlit, ideálně párou. Pokud nemáte parní žehličku, pak alespoň na nejvyšší stupeň po dobu 5 minut. Před manipulací s rouškami je vhodné mít vždy vydezinfikované ruce a snažit se dotýkat pouze okrajů roušky, co nejméně sahat na střed a přední části ústenky. Nezapomeňte, že by takto vysterilizované roušky měly být uchovány na místě, které předtím vydezinfikujete.

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
č.  5/2020/COV19
Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Libereckého kraje, počínaje dnem 17.03.2020 od 18:00 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. Osoby jsou povinny podřídit se pokyny orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu.
Odůvodnění
Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášen krizový stav.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
Při poskytování náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.
V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnutím, lze uložit pokutu dle ust. § 34 krizového zákona až do výše 20.000,- Kč.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 17. 03. 2020.

Informace Ministerstva vnitra – změna dočasné ochrany vnitřních hranic ČR

Mimořádné opatření – změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR ke stažení zde.

Informace Ministerstva vnitra

Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Ministerstvo vnitra dne 13. března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020:

 • Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km

 • Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu.

Vyhlášení nouzového stavu

Zveřejňujeme 5 samostatných usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření:

 1. Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1.pdf
 2. Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich–sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf
 3. Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky–vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf
 4. Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1.pdf
 5. Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1.pdf

Dokumenty byly staženy z webových stránek Vlády ČR, kde jsou případná rozepsání postupů a formulářů ke stažení:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Tamtéž jsou k dispozici následující vzory:

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné_uzavření škol
Tiskopis – ošetřovné
Tiskopis_osetrovne_skola

Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky 

Další krizová opatření budou vydávány postupně v návaznosti na vývoj situace.