Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta obce Josefův Důl podle ust. § 15 odst. 1 písm. a); ust. § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým oznamuje:

 1. Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:

v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

 1. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost budovy radnice, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – katastr obce Josefův Důl

(Antonínov, Dolní Maxov, Josefův Důl, Karlov)

 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 1. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Josefově Dole dne 14. 9. 2020

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Věci zabalené do vlastních igelitových pytlů či krabic se budou přijímat v přízemí budovy muzea místní historie od 1. 6. do 30. 9. 2020 v otevírací době Informačního centra a knihovny.

 • Veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
 • Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
 • Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
 • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
 • Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové
 • Záclony, závěsy – nepoškozené
 • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • Knihy, menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 • znečištěný a vlhký textil,
 • ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
 • nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí,
 • lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán.

Bližší informace:

Z. Keraghelová, dispečerka dopravy, PO – PÁ 8:00 – 16:30 hodin

Tel.: 224 316 800, 224 317 203, 603 287 387

e-mail: keraghelova@diakoniebroumov.org

Post expires at 11:53 on 30.9.2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy AOPK ČR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v  národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP; a ze zákazu vjezdu motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.
Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.

Příloha č. 1 – Seznam dočtených NPR ke stažení zde.
Příloha č. 2 – Zákresy přístupových tras
Příloha č. 3 – Území v ohlašovacím režimu činností uvedených v předmětu tohoto OOP
Příloha č. 4 – Adresář dotčených obcí a orgánů státní správy myslivosti a ochrany lesa

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU

Na základě nařízení vlády budou od 16. března úřední hodiny obecního úřadu v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin, POUZE Z NEZBYTNĚ NUTNÝCH DŮVODŮ, které nesnesou odklad. Do těchto důvodů se nepočítají např. hotovostní platby.
S obecním úřadem prosím KOMUNIKUJTE TELEFONICKY na tel. č. 483 381 096 nebo e-mailem: podatelna@josefuvdul.eu.
Dále zvažte nutnost návštěvy u lékaře a nejdříve zkonzultujte na tel. 602 191 976, 483 306 959 nebo na e-mailové adrese: doktor@josefuvdul.cz.

AOPK – Oznámení o zahájení správního řízení

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) dle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) oznamuje
zahájení řízení
ve věci povolení odlovu vyjmenovaných geograficky nepůvodních živočichů na území CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory a CHKO Český ráj dle § 5 odst. 6 zákona.
Konkrétně jde o povolení odlovu psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides), mývala severního (Procyon lotor), norka amerického (Neovison vison) a nutrie říční (Myocastor coypus) všem držitelům platných loveckých lístků oprávněným k výkonu práva myslivosti (lovu) v těchto honitbách.

Celá zpráva o zahájení správního řízení ke stažení zde.

Post expires at 10:50 on 11.2.2020

Zápis řádné zasedání ZO 18. 11. 2019

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce ke stažení zde.

příloha č. 1: Rozpočtové opatření č. 4/2019 ke stažení zde.

příloha č. 2: Příkaz starosty č. 1/2019 k provedení inventarizace za rok 2019 a stanovení členů inventarizačních komisí

příloha č. 3: Plán inventarizačních prací 2019

příloha č. 4: Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku ze psů

příloha č. 5: Zrušovací Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů

příloha č. 6: Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku z pobytu

příloha č. 7: Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

příloha č. 8: Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 obce Josefův Důl o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Veřejná vyhlášky – Hromadný předpisný seznam

Obecní úřad Josefův Důl  jako správce daně v souladu s §10 zákona 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 4.11. do 31.12.2019 v budově obecního úřadu, kancelář poplatková aenda je ve dnech pondělí a středa 8:00-11:30 a 12:30-17:00 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 012019, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016, všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 3/2015.

Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se poavžuje třícátý den po jejich zpřístupnění, tj. 5. 12. 2019.

Veřejná vyhláška ke stažení zde.