Výzva k vyzvednutí zásilky – Daniel Hiebel

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297 

Podací pošta RR 720659122CZ, 35001;  Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 20.3. 2017.

Vyvěšeno: 10.3. 2017                                                          Datum sejmutí: 21. 3. 2017

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY – Patrmanová

USNESENÍ
JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 07.03.2011, číslo jednací 16 EXE 4333/2010-43, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 30.07.2003, číslo jednací 26 Cm 1789/97-111 k uspokojení pohledávky oprávněného GLICK, spol. s r. o., se sídlem K Hájku č.p. 91, Praha-Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 44849427
proti povinnému
Ivana Patrmanová, bytem Komenského č.p. 921, Smržovka, PSČ: 468 51, IČ: 76029433, dat. nar.: 15.09.1965
vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e. ř.“) a ve vazbě na § 336a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného toto
USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY
I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
internetu na adrese portálu: www.exdrazby.cz.

Celé znění dražební vyhlášky ke stažení zde.

Oznámení – záměr VD Jos. Důl, posílení kapacity převodem vody

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm a) a odsts. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor živ. prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 téhož zákona, že záměr „VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jelního potoka“ podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Celé znění oznámení ke stažení zde.

S dokumentem se lez seznámit na http://www.cenia.cz/eia

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce KÚ. Tato informace byla zveřejněna 2. ledna 2019