Výzva k vyzvednutí zásilky – Daniel Hiebel

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297 

Podací pošta RR 720659122CZ, 35001;  Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 20.3. 2017.

Vyvěšeno: 10.3. 2017                                                          Datum sejmutí: 21. 3. 2017

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy AOPK ČR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v  národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP; a ze zákazu vjezdu motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.
Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.

Příloha č. 1 – Seznam dočtených NPR ke stažení zde.
Příloha č. 2 – Zákresy přístupových tras
Příloha č. 3 – Území v ohlašovacím režimu činností uvedených v předmětu tohoto OOP
Příloha č. 4 – Adresář dotčených obcí a orgánů státní správy myslivosti a ochrany lesa

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU

Na základě nařízení vlády budou od 16. března úřední hodiny obecního úřadu v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin, POUZE Z NEZBYTNĚ NUTNÝCH DŮVODŮ, které nesnesou odklad. Do těchto důvodů se nepočítají např. hotovostní platby.
S obecním úřadem prosím KOMUNIKUJTE TELEFONICKY na tel. č. 483 381 096 nebo e-mailem: podatelna@josefuvdul.eu.
Dále zvažte nutnost návštěvy u lékaře a nejdříve zkonzultujte na tel. 602 191 976, 483 306 959 nebo na e-mailové adrese: doktor@josefuvdul.cz.

AOPK – Oznámení o zahájení správního řízení

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) dle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) oznamuje
zahájení řízení
ve věci povolení odlovu vyjmenovaných geograficky nepůvodních živočichů na území CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory a CHKO Český ráj dle § 5 odst. 6 zákona.
Konkrétně jde o povolení odlovu psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides), mývala severního (Procyon lotor), norka amerického (Neovison vison) a nutrie říční (Myocastor coypus) všem držitelům platných loveckých lístků oprávněným k výkonu práva myslivosti (lovu) v těchto honitbách.

Celá zpráva o zahájení správního řízení ke stažení zde.

Post expires at 10:50 on 11.2.2020

Zápis řádné zasedání ZO 18. 11. 2019

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce ke stažení zde.

příloha č. 1: Rozpočtové opatření č. 4/2019 ke stažení zde.

příloha č. 2: Příkaz starosty č. 1/2019 k provedení inventarizace za rok 2019 a stanovení členů inventarizačních komisí

příloha č. 3: Plán inventarizačních prací 2019

příloha č. 4: Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku ze psů

příloha č. 5: Zrušovací Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů

příloha č. 6: Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku z pobytu

příloha č. 7: Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

příloha č. 8: Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 obce Josefův Důl o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Veřejná vyhlášky – Hromadný předpisný seznam

Obecní úřad Josefův Důl  jako správce daně v souladu s §10 zákona 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 4.11. do 31.12.2019 v budově obecního úřadu, kancelář poplatková aenda je ve dnech pondělí a středa 8:00-11:30 a 12:30-17:00 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 012019, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016, všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 3/2015.

Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se poavžuje třícátý den po jejich zpřístupnění, tj. 5. 12. 2019.

Veřejná vyhláška ke stažení zde.

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY – Patrmanová

USNESENÍ
JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 07.03.2011, číslo jednací 16 EXE 4333/2010-43, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 30.07.2003, číslo jednací 26 Cm 1789/97-111 k uspokojení pohledávky oprávněného GLICK, spol. s r. o., se sídlem K Hájku č.p. 91, Praha-Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 44849427
proti povinnému
Ivana Patrmanová, bytem Komenského č.p. 921, Smržovka, PSČ: 468 51, IČ: 76029433, dat. nar.: 15.09.1965
vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e. ř.“) a ve vazbě na § 336a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného toto
USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY
I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
internetu na adrese portálu: www.exdrazby.cz.

Celé znění dražební vyhlášky ke stažení zde.