Výzva k vyzvednutí zásilky – Daniel Hiebel

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297 

Podací pošta RR 720659122CZ, 35001;  Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 20.3. 2017.

Vyvěšeno: 10.3. 2017                                                          Datum sejmutí: 21. 3. 2017

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

31. 10. 2018 – Ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Josefův Důl

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Josefův Důl

Obecní úřad Josefův Důl v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Josefův Důl, svolaného dosavadním starostou obce Janem Miksou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:Obec Josefův Důl – sál v budově muzea místní historie, Josefův Důl č.p. 210

Doba konání:31. 10. 2018 2018 od 17:00 – Čtěte více →

Post expires at 15:18 on 6.11.2018

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Josefův Důl

Z Ř I Z O V A T E L – O B E C Josefův Důl

468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy Josefův Důl

Zřizovatel Obec Josefův Důl v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

Základní školy a Mateřské školy Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace

předpokládaný nástup od 1. 1. 2019 – Čtěte více →

Post expires at 15:18 on 6.11.2018

Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška)

JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy,
pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou dne 08.01.2014, č.j.
21EXE3743/2013-12, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad
Nisou ze dne 06.03.2013, č.j. 20 C 465/2011-19 k uspokojení pohledávky oprávněného DIRECT
pojišťovna, a.s. (dříve Triglav pojišťovna, a.s.), se sídlem Novobranská 544/1, Brno, PSČ: 602 00, IČ:
25073958, práv. zast. advokátem Mgr. HYNEK RŮŽIČKA, LL.M., advokát, se sídlem U průhonu
1589/13a, Praha, PSČ: 170 00, IČ: 02409275
proti povinnému Lenka Doová, bytem Dolní Maxov č.p. 217, Josefův Důl, PSČ: 468 44, IČ: 45993301,
dat. nar.: 23.03.1964, za účasti manžela povinné Do Nhan Quyen, bytem dtto, dat. nar.: 22.06.1969
vydává u s n e s e n í  o  n a ř í z e n í  e l e k t r o n i c k é  d r a ž b y (dražební vyhláška)
I. Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
http:// www.drazby-exekuce-online.cz
Zahájení dražby dne 13.11.2018 v 09:30:00 hodin

Celé znění usnesení ke stažení zde.

Post expires at 15:48 on 14.11.2018