Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Josefův Důl

 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218, IČ 00262391

Pro účely konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, tímto podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněním na úřední desce poskytuji  

informace o počtu a sídle volebních okrskŮ

OVK č.

Sídlo okrsku

1

Radnice, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

…………………………………………………

Jan Miksa – starosta

Rozdělovník:

  • k vyvěšení na úřední desce

  • k založení do volební dokumentace

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – uzavření silnice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákono silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 9.5.2018 podaném společností Integra stavby,
a.s. se sídlem Hrádecká 156, PSČ 460 01 Liberec 33, IČO 25014391 v zastoupení společností Dopravní značení Smržovka, s.r.o. se sídlem Kostelní 1476, PSČ 468 51 Smržovka, IČO
05776945  s t a n o v í  podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 13.3.2019 čj. KRPL-44047/ČJ-2018-180406-02 přechodnou úpravu provozu na objízdné trase: na silnici: III/29037, III/29039 Lučany nad Nisou, III/29022 Josefův Důl
termín : od 12.5.2019 – do 15.5.2019
z důvodu: v rámci uzavírky silnice III/29042 směr Albrechtice – havárie opěrné zdi

Celé znění veřené vyhlášky ke stažení zde.

Veřejná vyhláška – AOPKCR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako
orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3
písm. b), písm. c), písm. g), písm. h) a písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen “ZOPK“), v y d á v á podle § 173 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2 – celé znění vyhlášky ke stažení zde

Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ
podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ustanoveními § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Výroková část
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka

Celé znění rozhodnutí ke stažení zde.

Výroční zpráva Obce Josefův Důl za rok 2018

Výroční zpráva Obce Josefův Důl za rok 2018

o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb, o svobodném přístupu k informacím

  1. V  roce 2018 byly přijaty 3 žádosti o poskytnutí informace a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, žadatelům bylo plně vyhověno a písemně odpovězeno.

  2. V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

  3. V roce 2018 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

  4. V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

  5. V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace).

  6. Žádosti a odpovědi na žádosti jsou uveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a webových stránkách obce.

V Josefově Dole 1.3.2019 Jan Miksa starosta

Zpráva ke stažení zde.