Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Obecní úřad Josefův, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

Podle ust. § 14c písm. d) zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s přípravou konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 20. a 21. října 2017, Vám, jakožto delegovanému členu okrskové volební komise, sděluji, že svolávám první zasedání okrskové volební komise

které se uskuteční dne 27. 9. 2017 od 16,00 hod. v zasedací místnosti radnice, v Dolním Maxově, č.p. 218, Josefův Důl

Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise složíte zákonným způsobem slib člena okrskové volební komise, čímž Vám vznikne členství v této komisi. Obdržíte průkazku člena okrskové volební komise.

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování bude řídit zapisovatel.

Podle ust. § 82 zák. o volbách do Parlamentu má člen okrskové volební komise nárok na:

  • zvláštní odměnu za výkon funkce;

  • jste-li v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, máte nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

  • jste-li členem okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak jste výdělečně činný, přísluší Vám paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého výdělku jsou uvedeny v § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ust. § 14c odst. 2 zák. o volbách do Parlamentu ČR se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

…………………………………………………

Jan Miksa – starosta obce

Na úřední desce vyvěšeno dne 21. 9. 2017

Post expires at 8:56 on 30.9.2017

Výzva k vyzvednutí zásilky – Jan Berki, nar. 1977

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297; Podací pošta RR 133925457CZ, 466 03

Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 5.10. 2017.

Vyvěšeno: 20.9. 2017             Datum sejmutí: 5.10. 2017

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Post expires at 15:48 on 5.10.2017

Výzva k vyzvednutí zásilky – Martin Donát

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297; Podací pošta RR 128260476CZ, 350 01

 Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 25.9. 2017.

Vyvěšeno: 15.9. 2017      Datum sejmutí: 25.9. 2017

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Post expires at 8:24 on 25.9.2017

Výzva k vyzvednutí zásilky – Milan Gavor, 1967

Zásilka je připravena k vyzvednutí  u pošty – Pošta Partner Josefův Důl 297; Podací pošta RR 4387804357F, 370 20

 Zásilku je možné vyzvednout nejpozději 25.9.2017.

Vyvěšeno: 13.9. 2017      Datum sejmutí: 25.9. 2017

Poučení: Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218 dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli. – Čtěte více →

Post expires at 14:34 on 25.9.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ke stažení zde.
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 9.6.2017 podaném Janem Pickem, Lučany nad Nisou č.p. 532, PSČ 468 71
Lučany nad Nisou, dat.nar. 14.7.1991 s t a n o v í podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 1.9.2017 čj. KRPL-83410/ČJ-2017-180406-10 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pro běžecký závod Jizerky RUN RACE 2017:

Mapka ke stažení zde.