Oznámení – záměr VD Jos. Důl, posílení kapacity převodem vody

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm a) a odsts. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor živ. prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 téhož zákona, že záměr „VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jelního potoka“ podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Celé znění oznámení ke stažení zde.

S dokumentem se lez seznámit na http://www.cenia.cz/eia

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce KÚ. Tato informace byla zveřejněna 2. ledna 2019

 

Zápis ze zasedání ZO 17. 12. 2018, rozp.op. 3/2018, rozp.obce na 2019, střednědobý výhl. 2019-2022

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2018 ke stažení zde.

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 3/2018

Příloha č. 2 – Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2019

Příloha č. 3 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2022

Příloha č. 4 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam za rok 2015 za „odpady“

Obecní úřad Josefův Důl
Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Obecní úřad Josefův Důl, jako správce daně v souladu s § 10 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu

OZNAMUJE, že od 17.12.2018 do 16.1.2019 v budově Obecního úřadu, kancelář správce poplatku

ve dnech pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin

je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. HPS012018, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jejich zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. 16. 1. 2019. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje jemu stanovenému poplatku (§ 50 odst. 3 daňového řádu). Splatnost poplatku je stanovena v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu.

Gabriela Tahalová
správce poplatku

Vyvěšeno: 12.12.2018 Sejmuto:
Podpis a razítko oprávněné osoby Podpis a razítko oprávněné osoby

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 14.11.2018 podaném společností Silnice LK a.s. se sídlem Československé  armády 4805/24, PSČ 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503 s t a n o v í podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 24.10.2018 čj. KRPL-106990/ČJ-2018-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

silnice II. + III. třídy na území obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.