Rozhodnutí hejtmana LK – koordinace poskytování zdr. služeb

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje

o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 3

Podle ust. § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020, doporučuji v návaznosti na předchozí koordinační rozhodnutí ze dne 17. a 18. března 2020 následující opatření směřující ke koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví:

1. S účinností od 26. března 2020 do odvolání zrušit neakutní, tedy odkladnou péči ve všech nemocnicích. Akutní ambulantní i hospitalizační péče zůstává zachována.

2. Poskytovatelům zdravotních služeb, zejména praktickým lékařům a ambulantním specialistům, aby byli plně k dispozici svým pacientům pro konzultování zdravotního stavu, vystavování eNeschopenek a receptů, a to především telefonicky, mailem, SMS, ev. jiným distančním online způsobem.

Celé znění rozhodnutí ke stažení zde.

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření prodloužení omezení pohybu na veřejnosti

Mimořádné opatření

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna – mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ke stažení zde.

Schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů:

http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-omezeni-pohybu-na-verejnosti-az-do-1dubnaschval_18804_4107_1.html

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví ke stažení zde

Podle ust. § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), vsouvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020, doporučujinásledující opatření směřující ke koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví:

S účinností od 19. března 2020 do odvolání odepřít účast třetích osob, které nejsou zdravotnický personál, při porodu dítěte vezdravotnickém zařízení.

Odůvodnění: Výše uvedené koordinační rozhodnutí hejtmana je vydáno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Libereckého kraje v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

Poučení:Proti tomuto koordinačnímu rozhodnutí nelze podat odvolání.

Martin Půta

hejtman

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 5/2020/COV19

nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny)
do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Libereckého kraje, počínaje dnem 17.03.2020 od 18:00 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.

celé znění ke stažení zde.

Zrušení zasedání ZO Josefův Důl a uzavření mateřské školy

*Dnešní zasedání zastupitelstva obce Josefův Důl bude z personálních a epidemiologickcých důvodů zrušeno. O náhradním  termínu Vás budeme informovat.

*Na základě rozhodnutí ředitelky Základní a mateřské školy Josefův Důl a obce Josefův Důl sdělujeme, že od 17. března bude zavřená mateřská škola Josefův Důl do odvolání.

Jídelna mateřské školy nabízí tento týden možnost objednání obědů na tel. 483 381 020.

Výzva občanům – NOSTE ROUŠKY

Vážení občané,

NEPOHYBUJTE SE NA VEŘEJNOSTI I BEZ PODOMÁCKU UŠITÉ ROUŠKY bez i podomácku ušité roušky/ústenky nebo jiné provizorní ochranné pomůcky dýchacích cest (šátek, bavlněný kapesník, šála atp.).

Prosíme občany, aby vzhledem k epidemiologické situaci v zemi, zvážili nutnost cestování mimo obec a pohybu po vsi, doporučujeme vyhýbat se místům s větším množstvím lidí.

Sterilizace roušek – doporučení
Nejjednodušším způsobem, jak roušku sterilizovat, je vyvaření. Nechte vodu s rouškami projít minimálně 5 minut varem a usušte. Roušky lze samozřejmě i prát odděleně v pračce. I když existují studie u příbuzného koronaviru, který způsobil v minulosti epidemii onemocnění SARS, jež tvrdí, že virové částice jsou zničeny již při teplotě 60 °C po dobu praní 30 minut, raději zvyšte teplotu na 90 °C. Roušky je pak zapotřebí ještě vyžehlit, ideálně párou. Pokud nemáte parní žehličku, pak alespoň na nejvyšší stupeň po dobu 5 minut. Před manipulací s rouškami je vhodné mít vždy vydezinfikované ruce a snažit se dotýkat pouze okrajů roušky, co nejméně sahat na střed a přední části ústenky. Nezapomeňte, že by takto vysterilizované roušky měly být uchovány na místě, které předtím vydezinfikujete.

ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
č.  5/2020/COV19
Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Libereckého kraje, počínaje dnem 17.03.2020 od 18:00 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. Osoby jsou povinny podřídit se pokyny orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu.
Odůvodnění
Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášen krizový stav.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
Při poskytování náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.
V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnutím, lze uložit pokutu dle ust. § 34 krizového zákona až do výše 20.000,- Kč.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 17. 03. 2020.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU

Na základě nařízení vlády budou od 16. března úřední hodiny obecního úřadu v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin, POUZE Z NEZBYTNĚ NUTNÝCH DŮVODŮ, které nesnesou odklad. Do těchto důvodů se nepočítají např. hotovostní platby.
S obecním úřadem prosím KOMUNIKUJTE TELEFONICKY na tel. č. 483 381 096 nebo e-mailem: podatelna@josefuvdul.eu.
Dále zvažte nutnost návštěvy u lékaře a nejdříve zkonzultujte na tel. 602 191 976, 483 306 959 nebo na e-mailové adrese: doktor@josefuvdul.cz.

INFOLINKA KORONAVIRUS

V souvislosti s koronavirem byla zřízena bezplatná centrální informační linka 1212.

Zatím je ve zkušebním provozu. Linky 155 a 112 mají lidé nadále využívat JEN V PŘÍPADECH ohrožení života a zdraví.