Nová mimořádná opatření s účinností ode dne 21. října 2020

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 21.10.2020 do odvolaní

Mimořádné opatření – záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN s účinností od 21.10.2020

Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb s účinností od 21.10.2020

 

Uzavření Obecního úřadu Jos. Důl a Infocentra 12. – 25. 10. 2020

Obecní úřad v Josefově Dole a Infocentrum Josefův Důl jsou z mimořádných důvodů ve dnech 12.10.2020 – 25.10.2020 uzavřeny.

V případě potřeby komunikace s OÚ Josefův Důl pište na poplatky@josefuvdul.eu nebo podatelna@josefuvdul.eu, event. volejte na tel.: 602 656 878.

O případných změnách Vás budeme informovat, děkujeme za pochopení.

Oznámení o výběrovém řízení

Oznámení o výběrovém řízení

Obec Josefův Důl ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje prodeje těchto nemovitostí:

p.p.č. 2224/3 o výměře 270 m2

p.p.č. 2225/2 o výměře 1.018 m2

St.p.č. 590 o výměře 373 m2 se stavbou č.p. 132

St.p.č. 602 o výměře 32 m2 s jinou stavbou bez č.p.

Všechny v k.ú. Antonínov.

Výběrové řízení proběhne obálkovou metodou za těchto podmínek:

Minimální kupní cena bude činit částku: 1.860.000,- Kč

Nabídky budou učiněny písemně a budou zaslány v uzavřené obálce do 30. 10. 2020 do 12:00 hodin s nápisem „Prodej čp. 132, Josefův Důl – „NEOTVÍRAT“ na adresu :

Obec Josefův Důl, Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl

nebo osobně do podatelny Obec Josefův Důl.

Podaná nabídka musí obsahovat:

nabídkovou cenu

 – jméno, příjmení a adresu zájemce

kontakt

– tel. číslo, e-mail

čestné prohlášení, že zájemce není dlužníkem

 – datum a podpis

Jako nejvýhodnější bude přijata nabídka s nejvyšší nabídnutou cenou. V případě vícero stejných nejvyšších nabídnutých cen bude uspořádáno druhé kolo výběru obálkovou metodou mezi zájemci se stejnými nejvyšším nabídkami.

Obec Josefův Důl si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek nebo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

V Josefově Dole dne 16. 9. 2020

MUDr. Karel Stuchlík, místostarosta