Oznámení – záměr VD Jos. Důl, posílení kapacity převodem vody

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm a) a odsts. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor živ. prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 téhož zákona, že záměr „VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jelního potoka“ podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Celé znění oznámení ke stažení zde.

S dokumentem se lez seznámit na http://www.cenia.cz/eia

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce KÚ. Tato informace byla zveřejněna 2. ledna 2019

 

Zápis ze zasedání ZO 17. 12. 2018, rozp.op. 3/2018, rozp.obce na 2019, střednědobý výhl. 2019-2022

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2018 ke stažení zde.

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 3/2018

Příloha č. 2 – Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2019

Příloha č. 3 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2022

Příloha č. 4 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů