Veřejná vyhlášky – Hromadný předpisný seznam

Obecní úřad Josefův Důl  jako správce daně v souladu s §10 zákona 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 4.11. do 31.12.2019 v budově obecního úřadu, kancelář poplatková aenda je ve dnech pondělí a středa 8:00-11:30 a 12:30-17:00 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 012019, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016, všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 3/2015.

Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se poavžuje třícátý den po jejich zpřístupnění, tj. 5. 12. 2019.

Veřejná vyhláška ke stažení zde.

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Dne 27.9.2019 byla podána žádost o informaci na základě zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím k č.j. 964/2019 o zaslání kopií dokladů a veškerém dosaženém vzdělání  paní Gabriely Tahalové, vedoucí pro obecní poplatky a zaslání pracovní smlouvy této úřední osoby.

Dne 30.9.2019 bylo na základě žádosti sděleno, že paní G. Tahalová je zaměstnána jako úředník na naší obci a splňuje veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce požadovný zaměstnavatelem včetně zkoušek odborné způsobilosti z oblasti správy místních poplatků.

Doklady prokazující tyto skutečnosti žadateli odeslat nemůžeme, neboť to odporuje článku č. 4 nařízení EU 2016 679 GDPR.

 

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY – Patrmanová

USNESENÍ
JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 07.03.2011, číslo jednací 16 EXE 4333/2010-43, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 30.07.2003, číslo jednací 26 Cm 1789/97-111 k uspokojení pohledávky oprávněného GLICK, spol. s r. o., se sídlem K Hájku č.p. 91, Praha-Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 44849427
proti povinnému
Ivana Patrmanová, bytem Komenského č.p. 921, Smržovka, PSČ: 468 51, IČ: 76029433, dat. nar.: 15.09.1965
vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e. ř.“) a ve vazbě na § 336a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného toto
USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY
I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
internetu na adrese portálu: www.exdrazby.cz.

Celé znění dražební vyhlášky ke stažení zde.

Dražební vyhláška – Veltruský

U S N E S E N Í
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Mělníku, č.j. 4 EXE 169/2012- 13, ze dne 27.01.2012, proti povinné: ZDEŇKA VELTRUSKÁ, V Hajnovkách 1117, 27711, Neratovice, nar.23.02.1964
manžel: ZDENĚK VELTRUSKÝ, V Hajnovkách 1117, 27711 Neratovice, nar.2.8.1959
na návrh oprávněného: Česká pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 11304, Praha 1, IČ 45272956, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, Na královně 862, 15600, Praha 5 – Zbraslav pro 2 093,66 Kč s příslušenstvím vydává D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
I. Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese: www.drazby-exekutori.cz

Celé znění dražební vyhlášky ke stažení zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 následovně: Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.

Post expires at 13:52 on 31.12.2022