Veřejná vyhláška -Krajský úřad Libereckého kraje

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A – OZNÁMENÍ ke stažení zde.
o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého
kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání

Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu zveřejnil upravený a posouzený návrh Aktualizace
č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen AZÚR LK č. 1) a Vyhodnocení vlivů AZÚR
LK č. 1 na udržitelný rozvoj území (dále jen Vyhodnocení URÚ).
Veřejné projednání návrhu AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ se bude konat
23. července 2020 od 12,30 hodin
v konferenčním sále ve 3. patře budovy C
Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Celé znění opatření ke stažení zde.