Informace Ministerstva vnitra – změna dočasné ochrany vnitřních hranic ČR

Mimořádné opatření – změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR ke stažení zde.

Informace Ministerstva vnitra

Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Ministerstvo vnitra dne 13. března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020:

  • Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km

  • Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu.

Vyhlášení nouzového stavu

Zveřejňujeme 5 samostatných usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření:

  1. Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1.pdf
  2. Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich–sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf
  3. Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky–vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf
  4. Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1.pdf
  5. Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1.pdf

Dokumenty byly staženy z webových stránek Vlády ČR, kde jsou případná rozepsání postupů a formulářů ke stažení:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Tamtéž jsou k dispozici následující vzory:

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné_uzavření škol
Tiskopis – ošetřovné
Tiskopis_osetrovne_skola

Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky 

Další krizová opatření budou vydávány postupně v návaznosti na vývoj situace.

 

Opatření obecné povahy Ministerstva vnitra ČR

Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Dne 12. března 2020 rozhodla vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ČR a uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra vydat opatření obecné povahy k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.
Odkaz na úřední desku MV, kde budou dokumenty aktualizovány:
https://www.mvcr.cz/clanek/uredni-deska.aspx

Informace ze základní školy Josefův Důl

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je v základní škole zakázána osobní přítomnost žáků až do odvolání. O způsobu distančního vzdělávání bude rozhodnuto na pedagogické radě v pondělí 16. 3. a informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy: www.zsjosefuvdul.cz
Prosíme všechny rodiče, aby pečlivě a pravidelně sledovali aktuality na školních webových stránkách.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz konání akcí, uzavření škol

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. Celé znění mimořádného opatření (zákaz konání akcí) ke stažení zde.

 

 

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy AOPK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 navrhovaného znění opatření obecné povahy ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 navrhovaného znění opatření obecné povahy; a ze zákazu vjezdu s motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 tohoto OOP.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. e), § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) a § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zveřejňuje podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění….
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2020
celé znění vyhlášky ke stažení zde
příloha č. 1 – Regionální pracoviště AOPK
příloha č. 3- Části území, kontakty
příloha č. 4 – adresář dotčených obcí
příloha č. 2a, příloha č. 2b, příloha č. 2c, příloha č. 2d,příloha č. 2e, příloha č. 2f,příloha č. 2g