GDPR

INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679

Právní předpis

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Pořizovatel dokumentace

Obec Josefův Důl

Právní subjektivita

Obec

DPO

ANO

Analýza rizik

ANO

DPIA

NE

Dokumentace k datu

3. 10. 2019

Obsah

 1. Identifikace správce

Název:

Obec Josefův Důl

Sídlo:

Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl

IČO:

00262391

Statutární zástupce:

Jan Miksa, starosta obce

Provozovna / pracoviště

(i) Obecní úřad – Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl

(ii) Informační centrum, knihovna – Josefův Důl, č.p. 210

(iii) Pečovatelská služba Josefův Důl – Antonínov 184, Josefův Důl

 1. Postup zpracování dokumentace

V rámci přípravy organizace (obce) na systém ochrany osobních údajů fyzických osob dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) účinného ode dne 25. 5. 2018 zpracovala obec Josefův Důl jako správce osobních údajů fyzických osob kompletní dokumentaci, jejímž obsahem je:

 • zpracování vstupní analýzy GDPR, zmapování zpracovávaných osobních údajů v agendách organizace;

 • specifikace řešených agend

 • identifikace a zařazení osobních údajů do řešených agend

 • specifikace osobních údajů – vytvoření katalogu osobních údajů v každé řešené agendě:

 • subjekt osobních údajů

 • právní titul pro zpracování osobních údajů

 • účel zpracování osobních údajů

 • role organizace ve zpracování osobních údajů

 • druh osobních údajů

 • poskytovatel osobních údajů

 • forma poskytnutí osobních údajů

 • datový zdroj osobních údajů

 • operace zpracování osobních údajů – operace zpracování jsou specifikované ke každé agendě zvlášť

 • identifikace a specifikace zabezpečení osobních údajů v rámci každé agendy – vazba na datový zdroj osobních údajů

 • identifikace a specifikace přístupů k osobním údajům řešené agendy – vazba na datový zdroj osobních údajů

 • analýza rizik zpracování osobních údajů s ohledem na typ osobních údajů, rozsah zpracování osobních údajů a možné dopady na subjekty údajů.

 1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

 • evidence obyvatel
 • infokanály (SMS / e-mailové informování občanů)
 • kácení stromů rostoucích mimo les
 • knihovna
 • kronika obce
 • místní poplatky
 • ověřování podpisů a listin
 • pohřebnictví
 • smluvní vztahy
 • svobodný přístup k informacím
 • účetnictví
 • územní plánování
 • výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • volby
 • zaměstnanci
 • pečovatelská služba

 

3.1 Evidence obyvatel

Osobní údaj

Vymezení OÚ

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. a)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Datum narození

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. b)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Pohlaví

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. c)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Místo a okres narození (stát)

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. d)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Rodné číslo

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. e)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Státní občanství a datum jeho nabytí

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. f)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. g)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Počátek trvalého pobytu

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. h)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. i)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Zákaz pobytu

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. j)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Údaje o rodičích / zákonném zástupci (jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo)

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. k)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, zánik manželství, rozvod manželství

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. l)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Datum, místo a okres vzniku partnerství, zánik partnerství, zrušení partnerství

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. m)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Údaje o manželovi / partnerovi (jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo)

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. n)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Údaje o dětech (jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo)

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. o)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Údaje o osvojenci

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. p)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Záznam o poskytnutí údajů

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. q)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Datum, místo a okres úmrtí

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. r)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Prohlášení za nezvěstného

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. s)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

Prohlášení za mrtvého

133/2000 Sb., § 3, odst. 3, písm. t)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

133/2000 Sb., § 5, odst. 3 – výkon působnosti obce / obecního úřadu

3.2 SMS infokanál

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

souhlas se zpracováním OÚ

Zasílání informační a propagačních zpráv obecního a jiného veřejného charakteru (společenské, kulturní, sportovní akce, reklamní informace, propagační akce)

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

souhlas se zpracováním OÚ

Zasílání informační a propagačních zpráv obecního a jiného veřejného charakteru (společenské, kulturní, sportovní akce, reklamní informace, propagační akce)

Telefonní číslo

souhlas se zpracováním OÚ

Zasílání informační a propagačních zpráv obecního a jiného veřejného charakteru (společenské, kulturní, sportovní akce, reklamní informace, propagační akce)

E-mailová adresa

souhlas se zpracováním OÚ

Zasílání informační a propagačních zpráv obecního a jiného veřejného charakteru (společenské, kulturní, sportovní akce, reklamní informace, propagační akce)

3.3 Kácení stromů rostoucích mimo les

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti

114/1992 Sb., § 76, odst. 1, písm.a) – specifikace pravomoci obecního úřadu povolovat kácení stromů
500/2004 Sb., § 18, odst. 2 – identifikace fyzické osoby

Datum narození

plnění právní povinnosti

114/1992 Sb., § 76, odst. 1, písm.a) – specifikace pravomoci obecního úřadu povolovat kácení stromů
500/2004 Sb., § 18, odst. 2 – identifikace fyzické osoby

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

plnění právní povinnosti

114/1992 Sb., § 76, odst. 1, písm.a) – specifikace pravomoci obecního úřadu povolovat kácení stromů
500/2004 Sb., § 18, odst. 2 – identifikace fyzické osoby

3.4 Knihovna

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

oprávněný zájem správce

257/2001 Sb., § 4 – povinnost vést evidenci uživatelů, povinnost vydat knihovní řád se specifikací podmínek pro uživatele
89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka
500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace osoby
– plnění funkce knihovny – plnění práv a povinností uživatelů a poskytovatele

Datum narození

oprávněný zájem správce

257/2001 Sb., § 4 – povinnost vést evidenci uživatelů, povinnost vydat knihovní řád se specifikací podmínek pro uživatele
89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka
500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace osoby
– plnění funkce knihovny – plnění práv a povinností uživatelů a poskytovatele

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

oprávněný zájem správce

257/2001 Sb., § 4 – povinnost vést evidenci uživatelů, povinnost vydat knihovní řád se specifikací podmínek pro uživatele
89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka
500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace osoby
– plnění funkce knihovny – plnění práv a povinností uživatelů a poskytovatele

Kontaktní adresa

oprávněný zájem správce

257/2001 Sb., § 4 – povinnost vést evidenci uživatelů, povinnost vydat knihovní řád se specifikací podmínek pro uživatele
89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka
500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace osoby
– plnění funkce knihovny – plnění práv a povinností uživatelů a poskytovatele

3.5 Kronika obce

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti

132/2006 Sb., § 1 (zákon o kronikách obcí) – povinnost vést kroniku obce
128/2000 Sb., §36a (zákon o obcích) – ocenění významných životních událostí občanů

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

plnění právní povinnosti

132/2006 Sb., § 1 (zákon o kronikách obcí) – povinnost vést kroniku obce
128/2000 Sb., §36a (zákon o obcích) – ocenění významných životních událostí občanů

Povolání

plnění právní povinnosti

132/2006 Sb., § 1 (zákon o kronikách obcí) – povinnost vést kroniku obce
128/2000 Sb., §36a (zákon o obcích) – ocenění významných životních událostí občanů
– eviduje se v případě, že přímo souvisí se zapisovanou událostí

Fotografie

plnění právní povinnosti

132/2006 Sb., § 1 (zákon o kronikách obcí) – povinnost vést kroniku obce
128/2000 Sb., §36a (zákon o obcích) – ocenění významných životních událostí občanů

3.6 Místní poplatky

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

565/1990 Sb., § 14a, odst. 1, písm. a) – ohlášení poplatníka/plátce

Rodné číslo

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

565/1990 Sb., § 14a, odst. 1, písm. a) – ohlášení poplatníka/plátce (obecný identifikátor)

Identifikační číslo (IČO)

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

565/1990 Sb., § 14a, odst. 1, písm. a) – ohlášení poplatníka/plátce (obecný identifikátor)

Adresa místa pobytu

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

565/1990 Sb., § 14a, odst. 1, písm. a) – ohlášení poplatníka/plátce

Čísla všech účtů u poskytovatelů platebních služeb

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

565/1990 Sb., § 14a, odst. 1, písm. b) – ohlášení poplatníka/plátce

3.7 Ověřování podpisů a listin

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti

21/2006 Sb., § 12, písm. c) – identifikace/ztotožnění žadatele

Datum narození

plnění právní povinnosti

21/2006 Sb., § 12, písm. c) – identifikace/ztotožnění žadatele

Místo narození

plnění právní povinnosti

21/2006 Sb., § 12, písm. c) – identifikace/ztotožnění žadatele

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

plnění právní povinnosti

21/2006 Sb., § 12, písm. d) – identifikace/ztotožnění žadatele

Podpis

plnění právní povinnosti

21/2006 Sb., § 16, písm. f) – identifikace/ztotožnění žadatele

3.8 Pohřebnictví

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti / plnění smlouvy

256/2001 Sb., § 21, odst. 1, písm. f), h) – evidence související s provozováním veřejného pohřebiště (§ 21, písm. c), zák. č. 265/2001 Sb.)

Datum narození

plnění právní povinnosti / plnění smlouvy

256/2001 Sb., § 21, odst. 1, písm. f), h) – evidence související s provozováním veřejného pohřebiště (§ 21, písm. c), zák. č. 265/2001 Sb.)

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

plnění právní povinnosti / plnění smlouvy

256/2001 Sb., § 21, odst. 1, písm. f), h) – evidence související s provozováním veřejného pohřebiště (§ 21, písm. c), zák. č. 265/2001 Sb.)

3.9 Smluvní vztahy

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti / plnění smlouvy

89/2012 Sb., § 1856, odst. 1 – povinné označení smluvních stran
89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka

Datum narození

plnění právní povinnosti / plnění smlouvy

89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

plnění právní povinnosti / plnění smlouvy

89/2012 Sb., § 1856, odst. 1 – povinné označení smluvních stran
89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka

Identifikační číslo (IČO)

plnění právní povinnosti / plnění smlouvy

89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka

3.10 Svobodný přístup k informacím

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

106/1999 Sb., § 14, odst. 2 – identifikační údaj žadatele

Datum narození

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

106/1999 Sb., § 14, odst. 2 – identifikační údaj žadatele

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště / pro doručování

plnění právní povinnosti / veřejný zájem

106/1999 Sb., § 14, odst. 2 – identifikační údaj žadatele

3.11 Účetnictví

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti

563/1991 Sb., § 11, odst. 1 – údaj o účastnících účetního případu
235/2004 Sb., § 29, odst. 1, písm.c) – označení osoby (daňový doklad) – specifikace § 29, odst. 4

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

plnění právní povinnosti

563/1991 Sb., § 11, odst. 1 – údaj o účastnících účetního případu
235/2004 Sb., § 29, odst. 1, písm.c) – označení osoby (daňový doklad) – specifikace § 29, odst. 4

Daňové identifikační číslo (DIČ)

plnění právní povinnosti

235/2004 Sb., § 29, odst. 1, písm.d) – označení osoby (daňový doklad)

3.12 Územní plánování

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti

183/2006 Sb., § 46, odst. 1, písm. a) – údaj umožňující identifikaci navrhovatele
89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka
500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace osoby

Datum narození

plnění právní povinnosti

183/2006 Sb., § 46, odst. 1, písm. a) – údaj umožňující identifikaci navrhovatele
89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka
500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace osoby

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

plnění právní povinnosti

183/2006 Sb., § 46, odst. 1, písm. a) – údaj umožňující identifikaci navrhovatele
89/2012 Sb., § 3019 – údaj pro zjištění člověka
500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace osoby

3.13 Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, příjmení

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce

Datum narození

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce

Místo narození

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce

Kontaktní telefon

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce

Zaměstnavatel (název, adresa, kontakt)

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany – náhrada ušlého výdělku
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce

Zdravotní pojišťovna

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany – pojištění (odst. e))
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce – zdravotní způsobilost

Rodné číslo

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany – pojištění
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce

Řidičské oprávnění skupiny

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany – oprávnění k řízení techniky
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce

Číslo řidičského průkazu

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany – u řidičů jednotky
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce

Číslo profesního průkazu

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce – odborná způsobilost

Kontaktní osoba pro případ mimořádné události (jméno, příjmení, adresa, kontaktní telefon)

oprávněný zájem správce

informování kontaktní osoby zřizovatelem VJ SDH v případě vzniku mimořádné události subjektu údajů

Číslo osvědčení o odborné způsobilosti

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany
172/2001 Sb., § 12 (nařízení vlády) – dokumentace o zřízení VJ SDH obce – odborná způsobilost

Velikost obuvi

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany
Pokyn GŘ HZS ČR ze dne 8. 6. 2009, kterým se stanový Řád výkonu služby v jednotlivých HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků (výstroj, výzbroj, OOPP)

Velikost uniformy (výška, obvod hrudníku, obvod pasu)

plnění právní povinnosti

133/1985 Sb., § 29, odst. 1 – povinnosti obce na úseku požární ochrany
Pokyn GŘ HZS ČR ze dne 8. 6. 2009, kterým se stanový Řád výkonu služby v jednotlivých HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků (výstroj, výzbroj, OOPP)

3.14 Volby

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti

(i) 491/2001 Sb., § 14 – vedení stálého seznamu voličů (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
(ii) 491/2001 Sb., § 22 – obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
(iii) 491/2001 Sb., § 22 – obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
(iv) 491/2001 Sb., § 17 – členství v OVK (vzor průkazu člena OVK dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
———-
Další související aplikované právní předpisy:
30/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu,

Datum narození

plnění právní povinnosti

(i) 491/2001 Sb., § 14 – vedení stálého seznamu voličů (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
(ii) 491/2001 Sb., § 17 – členství v OVK (vzor průkazu člena OVK dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
———-
Další související aplikované právní předpisy:
30/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu,

Místo trvalého pobytu

plnění právní povinnosti

(i) 491/2001 Sb., § 14 – vedení stálého seznamu voličů (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
(ii) 491/2001 Sb., § 22 – obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
(iii) 491/2001 Sb., § 22 – obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
(iv) 491/2001 Sb., § 17 – členství v OVK (vzor průkazu člena OVK dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
———-
Další související aplikované právní předpisy:
30/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu,

Věk

plnění právní povinnosti

491/2001 Sb., § 22 – obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
———-
Další související aplikované právní předpisy:
30/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu

Pohlaví

plnění právní povinnosti

491/2001 Sb., § 22 – obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
———-
Další související aplikované právní předpisy:
30/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu

Povolání

plnění právní povinnosti

491/2001 Sb., § 22 – obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
———-
Další související aplikované právní předpisy:
30/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu

Politická příslušnost

plnění právní povinnosti

491/2001 Sb., § 22 – obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
———-
Další související aplikované právní předpisy:
30/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu,

Podpis

plnění právní povinnosti

491/2001 Sb., § 22 – obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.), (i) prohlášení o souhlasu s kandidaturou
———-
Další související aplikované právní předpisy:
30/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu,

Míst narození

plnění právní povinnosti

491/2001 Sb., § 17 – členství v OVK (vzor průkazu člena OVK dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
———-
Další související aplikované právní předpisy:
30/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu,

Číslo občanského průkazu

plnění právní povinnosti

491/2001 Sb., § 17 – členství v OVK (vzor průkazu člena OVK dle vyhl.č. 59/2002 Sb.)
———-
Další související aplikované právní předpisy:
30/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu,

3.15 Zaměstnanci

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Příjmení

plnění právní povinnosti

48/1997 Sb., § 10, odst. 1, písm. c) – oznamovací povinnost plátců pojistného; 582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb. (500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace zaměstnance v pracovně-právním vztahu

Všechna dřívější příjmení

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění

Jméno

plnění právní povinnosti

48/1997 Sb., § 10, odst. 1, písm. c) – oznamovací povinnost plátců pojistného; 582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb. (500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace zaměstnance v pracovně-právním vztahu

Titul

oprávněný zájem správce
plnění právní povinnosti

údaj pro komunikaci se zaměstnancem
262/2006 Sb. – platové tarify

Datum narození

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb. (500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace zaměstnance v pracovně-právním vztahu

Místo narození

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění

Rodné číslo

plnění právní povinnosti

48/1997 Sb., § 10, odst. 1, písm. c) – oznamovací povinnost plátců pojistného; 582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění; 592/1992 Sb. § 25, odst. 4) – vedení průkazné evidence o platbách pojistného

Pohlaví

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění

Trvalý pobyt

plnění právní povinnosti

48/1997 Sb., § 10, odst. 1, písm. c) – oznamovací povinnost plátců pojistného; 582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb. (500/2004 Sb., § 18, odst. 2) – identifikace zaměstnance v pracovně-právním vztahu

Státní občanství

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění

Zdravotní pojišťovna

plnění právní povinnosti

48/1997 Sb., § 10, odst. 1, písm. c) – oznamovací povinnost plátců pojistného

Starobní důchod

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Doba vojenské činné služby

plnění právní povinnosti

582/1991 Sb., § 37, odst. 1 – záznamy pro účely důchodového pojištění

Držitel ZTP/P

plnění právní povinnosti

435/2004 Sb., § 83 – plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Dosažené vzdělání

plnění právní povinnosti

262/2006 Sb. – platové tarify (stanovení platu)

Předchozí praxe

plnění právní povinnosti

262/2006 Sb. – platové tarify (stanovení platu)

E-mailová adresa
(pracovní)

oprávněný zájem správce

pracovní prostředek

Telefonní číslo
(pracovní)

oprávněný zájem správce

pracovní prostředek

Telefonní číslo
(soukromé)

oprávněný zájem správce

komunikace se zaměstnancem

Invalidní důchod

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Stupeň invalidity

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Soustavná příprava na budoucí povolání

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Příjmení
(nezletilé dítě)

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Jméno
(nezletilé dítě)

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Rodné číslo
(nezletilé dítě)

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Příjmení
(zletilé dítě do 26 let)

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Jméno
(zletilé dítě do 26 let)

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Rodné číslo
(zletilé dítě do 26 let)

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Soustavná příprava na budoucí povolání

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Držitel ZTP/P

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Příjmení
(manžel, manželka)

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Jméno
(manžel, manželka)

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Název a adresa zaměstnavatele
(manžel, manželka)

plnění právní povinnosti

586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, § 15, § 38 – uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a slev na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Bankovní účet

plnění smlouvy

dle pracovní smlouvy pro zasílání mzdy / platu bezhotovostním bankovním převodem

3.16 Pečovatelská služba

Osobní údaj

Právní titul

Účel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

plnění právní povinnosti

108/2006 Sb., § 48/1997 Sb., § 91, odst. 2 – Smlouva o poskytnutí sociální služby; 108/2006 Sb., § 85, odst. 5 – povinné údaje evidované v Registru poskytovatelů sociálních služeb; 108/2006 Sb., § 88 – povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Datum narození

plnění právní povinnosti

108/2006 Sb., § 48/1997 Sb., § 91, odst. 2 – Smlouva o poskytnutí sociální služby; 108/2006 Sb., § 85, odst. 5 – povinné údaje evidované v Registru poskytovatelů sociálních služeb; 108/2006 Sb., § 88 – povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Adresa místa trvalého pobytu / bydliště

plnění právní povinnosti

108/2006 Sb., § 48/1997 Sb., § 91, odst. 2 – Smlouva o poskytnutí sociální služby; 108/2006 Sb., § 85, odst. 5 – povinné údaje evidované v Registru poskytovatelů sociálních služeb; 108/2006 Sb., § 88 – povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Druh sociální služby

plnění právní povinnosti

108/2006 Sb., § 48/1997 Sb., § 91, odst. 2 – Smlouva o poskytnutí sociální služby; 108/2006 Sb., § 85, odst. 5 – povinné údaje evidované v Registru poskytovatelů sociálních služeb; 108/2006 Sb., § 88 – povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Rozsah poskytování sociální služby

plnění právní povinnosti

108/2006 Sb., § 48/1997 Sb., § 91, odst. 2 – Smlouva o poskytnutí sociální služby; 108/2006 Sb., § 85, odst. 5 – povinné údaje evidované v Registru poskytovatelů sociálních služeb; 108/2006 Sb., § 88 – povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Místo a čas poskytování sociální služby

plnění právní povinnosti

108/2006 Sb., § 48/1997 Sb., § 91, odst. 2 – Smlouva o poskytnutí sociální služby; 108/2006 Sb., § 85, odst. 5 – povinné údaje evidované v Registru poskytovatelů sociálních služeb; 108/2006 Sb., § 88 – povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Výše úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 a způsob jejího placení, včetně způsobu vyúčtování

plnění právní povinnosti

108/2006 Sb., § 48/1997 Sb., § 91, odst. 2 – Smlouva o poskytnutí sociální služby; 108/2006 Sb., § 85, odst. 5 – povinné údaje evidované v Registru poskytovatelů sociálních služeb; 108/2006 Sb., § 88 – povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Kompletní dokumentace k GDPR je uložena v sídle organizace (obce):

Obec Josefův Důl, Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Obec jmenuje dle ustanovení čl. 37, odst. 1, písm. a) Nařízení (EU) 2016/679 pověřence pro ochranu osobních (DPO):

Výkonem funkce DPO pověřena:

Gabriela Tahalová

tel.: +420 602 656 878

e-mail: tahalova.gdpr@josefuvdul.eu

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů spravovaných správcem údajů mohou být dále:

 • orgány veřejné moci (na základě plnění právní povinnosti správce údajů vůči orgánům veřejné moci),

 • zpracovatelé osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje pro správce na základě smluvního vztahu – se všemi zpracovateli osobních údajů je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů pro zajištění plnění povinností dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR),

 • správce nepředává žádné osobní údaje do zahraničí.

 1. Doba uložení osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává a ukládá osobní údaje subjektů údajů:

 • ve lhůtách stanovených právními předpisy (plnění právní povinnosti),

 • po dobu nezbytně nutnou pro splnění závazku (plnění smluvní povinnosti) a po dobu návaznou s ohledem na plnění právních povinností (např. vedení účetnictví, daňová agenda),

 • zpracovává-li správce osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je doba uložení odvislá od účelu souhlasu a doby, na kterou byl souhlas udělen s tím, že subjekt údajů může svůj souhlas kdykoliv odvolat a správce dále jeho osobní údaje nezpracovává a neukládá.

 1. Informace o pořizování a užívání fotografií či audiovizuálních materiálů z akcí pořádaných organizací nebo v prostorách organizace

Organizace v rámci své činnosti pořádá, spolupořádá či poskytuje prostory pro řadu kulturních, společenských, vzdělávacích, osvětových či jiných hromadných akcí. Tyto akce jsou organizovány jak ve veřejném zájmu, tak z důvodu naplňování samotné podstaty existence a fungování organizace, a to i s ohledem na naplňování souvisejících právních předpisů.

Pořizování fotografického materiálu, popř. audiovizuálního materiálu z akcí konaných v rámci činnosti organizace a následné zveřejňování organizací na webových stránkách, popř. v tištěných informačních materiálech pro účely informační a dokumentační vždy splňují podmínky ochrany dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §§ 84-90.

V případě hromadných fotografií bez další identifikace zachycených osob se z hlediska nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) nejedná o zpracování osobních údajů.

Organizace pořizuje fotografické, zvukové a audiovizuální záznamy ze svých akcí v přiměřeném rozsahu (s ohledem na ochranu práv fyzických osob dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v kontextu nařízení (EU) 2016/679) je zveřejňuje na svých oficiálních webových stránkách.

Organizace pořizuje fotografie, popř. audiovizuální materiál jako ilustrační podklad pro informování o své činnosti. Tyto ilustrační materiály zveřejňuje na svých oficiálních webových stránkách, popř. formou informace či reportáže v tištěných médiích. Na oficiálních sociálních sítích organizace jsou zveřejňovány pouze fotografie, které neumožňují identifikaci fyzických osob.

 1. Prohlášení o oficiálních webových stránkách a provozovaných sociálních sítích organizace

Organizace prohlašuje, že je provozovatelem následujících oficiálních webových stránek:

Žádné další internetové stránky organizace nevlastní ani neprovozuje.

Organizace má zřízený profil na sociálních sítích: