Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Josefův Důl podle ust. § 16 odst. 1 písm. a); ust. § 32 odst. 2 a 3 zák. č. 62/2003 Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým

oznamuje:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost: Zasedací místnost Obecního úřadu v Josefově Dole, Dolní Maxov 218 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – v katastru obce

Josefův Důl (Josefův Důl, Antonínov, Dolní Maxov, Karlov). (popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství jiného členského státu EU, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR.

  1. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Josefově Dole dne 6. 5. 2019

Jan Miksa

starosta obce