Veřejná vyhláška AOPK ČR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)
oznamuje zahájení řízení o žádosti AOPK ČR, Sekce ochrany přírody a krajiny, Odboru monitoringu, zastoupeného Mgr. et Mgr. K. Ch., PhD., doručené dne 2. srpna 2019 ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného uvedených v § 50 odst. 2 zákona pro výzkum těchto dvou druhů prostřednictvím telemetrie. Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.