Veřejná vyhláška – AOPKCR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako
orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3
písm. b), písm. c), písm. g), písm. h) a písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen “ZOPK“), v y d á v á podle § 173 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2 – celé znění vyhlášky ke stažení zde