Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam za rok 2015 za „odpady“

Obecní úřad Josefův Důl
Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Obecní úřad Josefův Důl, jako správce daně v souladu s § 10 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu

OZNAMUJE, že od 17.12.2018 do 16.1.2019 v budově Obecního úřadu, kancelář správce poplatku

ve dnech pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin

je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. HPS012018, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jejich zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. 16. 1. 2019. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje jemu stanovenému poplatku (§ 50 odst. 3 daňového řádu). Splatnost poplatku je stanovena v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu.

Gabriela Tahalová
správce poplatku

Vyvěšeno: 12.12.2018 Sejmuto:
Podpis a razítko oprávněné osoby Podpis a razítko oprávněné osoby