Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – celé znění ke stažení zde, dopravní situace ke stažení zde.
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 8.4.2019 podaném společností společnost Gasservis Liberec s.r.o., Jeronýmova 564/10, PSČ 460 07 Liberec, IČO 04885571
s t a n o v í
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ
DI Jablonec nad Nisou ze dne 1.4.2019 čj. KRPL-27362/ČJ-2018-180406-02 přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici: III/29039
místo: u objektu čp. 2
termín: od 6. 5. 2019 – do 15. 5. 2019
vše k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl
z důvodu: stavebních prací při rekonstrukci plynové přípojky