Bezúplatný převod nádob na bioodpad

Vážení spoluobčané, v roce 2015 Vám byly formou smlouvy o výpůjčce uzavřenémezi Svazkem obcí Mikroregionu Tanvaldsko jako půjčitelem a Vámi jako vypůjčiteli poskytnuty do užívání nádoby na bioodpad za účelem kompostování vlastních biologicky rozložitelných odpadů z domácnosti a ze zahrady. Tyto nádoby na bioodpad Vám byly fyzicky předány při uzavření smlouvy o výpůjčce.
Od 1.1.2022 došlo k bezúplatnému převodu kompostérů na jejich dosavadní uživatele (vypůjčitele).
Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o výpůjčce nádoby na bioodpad uzavřené mezi Svazkem obcí Mikroregionu Tanvaldsko jako půjčitelem a Vámi jako vypůjčitelem zaniknou v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, okamžikem nabytí vlastnického práva k předmětu převodu z Vaší strany.