Informace pro volby do zastupitelstva obce Josefův Důl

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Josefův Důl, který má být zvolen pro volební období 2018 – 2022

Ve smyslu ust. § 68 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o obcích“) se tímto oznamuje:

Jelikož zastupitelstvo obce Josefův Důl podle ust. § 67 a § 68 zák. o obcích nestanovilo počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen pro volební období 2018 – 2022, podle ust. § 68 odst. 4 zák. o obcích bude volen počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období, tzn. 9 členů

V Josefově Dole dne 2. 7. 2018

Jan Miksa, starosta obce

Počet členů ZO a možný počet kandidátů

Počty podpisů na volebních petičních listech