Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Obecní úřad Josefův, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

Podle ust. § 14c písm. d) zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s přípravou konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 20. a 21. října 2017, Vám, jakožto delegovanému členu okrskové volební komise, sděluji, že svolávám první zasedání okrskové volební komise

které se uskuteční dne 27. 9. 2017 od 16,00 hod. v zasedací místnosti radnice, v Dolním Maxově, č.p. 218, Josefův Důl

Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise složíte zákonným způsobem slib člena okrskové volební komise, čímž Vám vznikne členství v této komisi. Obdržíte průkazku člena okrskové volební komise.

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování bude řídit zapisovatel.

Podle ust. § 82 zák. o volbách do Parlamentu má člen okrskové volební komise nárok na:

  • zvláštní odměnu za výkon funkce;

  • jste-li v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, máte nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

  • jste-li členem okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak jste výdělečně činný, přísluší Vám paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého výdělku jsou uvedeny v § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ust. § 14c odst. 2 zák. o volbách do Parlamentu ČR se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

…………………………………………………

Jan Miksa – starosta obce

Na úřední desce vyvěšeno dne 21. 9. 2017