Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko

Dovolujeme si Vás oslovit s průzkumem, jehož cílem je získat informace z území o využívání stávajících sociálních služeb, zjistit poptávku veřejnosti po sociálních službách a shromáždit data o potřebnosti sociálních služeb na Tanvaldsku. Za Vaše zapojení do průzkumu formou vyplnění krátkého dotazníku, které bude velmi užitečné, děkujeme. Dotazník k vyplnění naleznete zde: www.mojeanketa.cz/pruzkum/280856823/

Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro období 2022 – 2024 bude zpracováván metodou komunitního plánování, to znamená se zapojením poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb. Zpracovaný střednědobý plán přinese koncepční a systémové zajištění rozvoje v sociální oblasti řešeného území. Zavede v regionu zcela nové prvky (monitorování potřeb, preventivní opatření, koordinace poskytování informací v území, návaznost nabídky služeb na poptávku, zajištění dostatečných kapacit). Tento monitoring umožní efektivně řídit poskytování sociálních služeb v návaznosti na zjištěné potřeby obyvatel území.

V první fázi realizace projektu bude zpracována analýza současného stavu sociálních služeb. Ve druhé fázi bude navrhnuto optimální nastavení systému sociálních služeb, který je vzhledem k sociálním podmínkám daného území nezbytný pro další udržitelný rozvoj.

SPRSS bude zpracován ve struktuře:

 • obecná část (význam, účel, předpoklady úspěšnosti plánování sociálních služeb, legislativní, metodická, teoretická východiska zpracování SPRSS pro území Mikroregionu Tanvaldsko,
 • územní vymezení SPRSS, základní charakteristika území, relevantní územní vazby, regionální souvislosti;
 • analýza sociální oblasti v řešeném území;
 • specifikace východisek pro návrhovou část SPRSS;
 • zpracování návrhové části SPRSS;
 • návrh implementace SPRSS. SPRSS bude obsahovat náležitosti dle § 3, písm. h), zák. č. 108/2006 Sb., z hlediska kvality bude splňovat kritéria Ministerstva práce a sociálních věcí.

Bude zpracován 1 SPRSS na období 3 let (stanovené období je v souladu s § 3, písm. h), zák. č. 108/2006 Sb.).

 • V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:

 1. Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS – sběr dat s následným vyhodnocením v analýzách:
 • analýza potřeb v sociální oblasti
 • analýza nabídky sociálních služeb
 • demografická a související socioekonomická analýza
 • analýza financování sociálních služeb na úrovni obcí a mikroregionu
 • komplexní vyhodnocení sociální situace v území a identifikace hlavních východisek pro návrhovou část plánu
 1. Zpracování návrhové části SPRSS ve vazbě na výstupy předchozí analytické části a na základě širšího projednání v území (poskytovatelé, uživatelé, zadavatelé, zřizovatelé).
 2. Navržení systému monitoringu a evaluace vzhledem k nastaveným cílům a parametrům SPRSS.
 3. Informování a zapojování účastníků plánování a vytvoření komunikační platformy pro stálou informovanost aktérů i sběr zpětných vazeb z území prostřednictvím:
 • webových stránek
 • informačních materiálů
 • tematických workshopů
 • mediální prezentace
 1. Spolupráce mezi obcemi a Libereckým krajem, zajištění územních přesahů plánování rozvoje sociálních služeb, koordinace s krajským plánem sociálních služeb, akceptace oborově tematických přesahů zejména v oblasti školství a zdravotnictví v obcích
 2. Koordinace obcí a dalších územních aktérů v navrhovaném systému rozvoje sociálních služeb.

V prvním období realizace projektu probíhá:

 • dotazníkové šetření, dotazníky k vyplnění naleznete zde: www.mojeanketa.cz/pruzkum/280856823/
 • řízené rozhovory se starosty obcí, s poskytovateli i uživateli sociálních služeb
 • spolupráce s poskytovateli sociálních služeb.

Více informací o realizaci projektu zde:

https://www.tanvaldsko.eu/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb/

Kontakty

Řízení projektu

Tel.: 737 761 659

E-mail: rizeni@tanvaldsko.eu

Realizace projektu:

Tel.: 737 291 735, 605 215 264

E-mail: planovani@tanvaldsko.eu

Logo podpory ESF