Svolání první zasedání okrskové volební komise

Obecní úřad Josefův Důl;  468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218, IČ 00262391

V Josefově Dole dne 6. 9. 2018

Podle ust. § 15 odst. 1 písm. e) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 uskuteční společně s I. kolem voleb do Senátu, a dále pro případné II. kolo voleb do Senátu, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2018, oznamuji delegovaným a jmenovaným zástupcům do okrskové volební komise, že svolávám první zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční dne 10. 9. 2018 od 16,00 hod. v budově radnice v Josefově Dole, Dolním Maxově č.p. 218.

Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise bude zákonným způsobem složen slib členů okrskové volební komise, čímž jim vznikne členství v této komisi. Členové obdrží průkaz člena okrskové volební komise.

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování bude řídit zapisovatel.

Podle ust. § 62 zák. o volbách do ZO má člen okrskové volební komise nárok na:

  • zvláštní odměnu za výkon funkce;

  • pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele – je-li v pracovním poměru nebo služebním poměru;

  • paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise – není-li v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný.

Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého výdělku jsou uvedeny v § 1 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ust. § 15 odst. 2 zák. o volbách do ZO se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Jan Miksa; starosta obce

Rozdělovník:

  • delegovaným / jmenovaným zástupcům

  • k založení do volební dokumentace

Na úřední desce vyvěšeno dne 6. 9. 2018