Veřejná vyhláška FÚ – hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2017

Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec, 1. máje 97, 460 02 LIBEREC
Čj.: 780709/17/2600-11460-507374  V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A (ke stažení zde)
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 16:00 hodin  a středa od 8:00 do 16:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutíhromadný předpisný seznam čj. 789972/17/2600-11460-507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.
L.S. Mgr. Martin Příhůnek, ředitel odboru

Informační leták ke stažení zde.