VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 7.8.2017 podaném společností EMJ s.r.o se sídlem K. Světlé čp. 1121, PSČ 464 01 Frýdlant v Čechách, IČO 27268632
s t a n o v í
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 28.7.2017 čj. KRPL-73908/ČJ-2017-180406-02 přechodnouúpravu provozu na pozemních komunikacích
na silnici: III/29037 k.ú. Karlov u Josefova Dolu, obec Josefův Důl
v místě: poblíž objektu ev.č. 355
termín: od 21.8.2017 – do 16.9.2017
z důvodu: stavebních prací při pokládce kabelové přípojky NN

Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.