Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Josefův Důl

Z Ř I Z O V A T E L – O B E C Josefův Důl

468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy Josefův Důl

Zřizovatel Obec Josefův Důl v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

Základní školy a Mateřské školy Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace

předpokládaný nástup od 1. 1. 2019

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • organizační a řídící schopnosti

 • znalost školských předpisů

 • občanská a morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte:

 • podepsanou přihlášku

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • doklad o celkovém o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkonu činnosti ředitele (ne starší než 3 měsíce)

 • strukturovaný životopis

 • koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A 4)

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou v uzavřené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT – konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Josefův Důl“ nejpozději do 5. 11. 2018 na adresu: Obec Josefův Důl, Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkursní řízení zrušit

Josefův Důl, 19. 10. 2018

Jan Miksa, starosta