Jednací řád

Jednací řád zastupitelstva obce Josefův Důl

Zastupitelstvo obce Josefův Důl se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“) na tomto jednacím řádu:

§ 1 Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.
 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

§ 2 Úkoly a pravomoci zastupitelstva obce

 1. Na svém zasedání zastupitelstvo obce projednává zejména otázky zabezpečení hospodářského, sociálníhoa kulturního rozvoje obce, ochrany a tvorby zdravého životního prostředí a uspokojování potřeb občanů obce Josefův Důl.
 2. Při svých jednáních vychází zastupitelstvo obce z pravomocí a oprávnění svěřených mu § 84 a § 85 obecního zřízení.

§ 3 Příprava a organizace zasedání zastupitelstva obce

 1. Za přípravu a organizaci zasedání zastupitelstva obce je odpovědný starosta. Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta.
 2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, starosta a výbory. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.
 3. Přípravou písemných podkladů pro jednání zastupitelstva starosta zpravidla pověřuje pracovníka obce. Při projednávání a schvalování materiálů pro jednání zastupitelstva obce využívá starosta zejména námětů a stanovisek svých komisí. Podklady a materiály pro jednání zastupitelstva obce musí být zpracovány stručně, přehledně, věcně, správně, jasně, objektivně a v souladu s obecně platnými předpisy, mají obsahovat konkrétní návrhy na řešení dané problematiky nebo opatření a musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce posoudit danou problematiku a přijmout účinná opatření.
 4. Starosta projednává a připravuje zásadní písemné materiály a podklady pro zasedání zastupitelstva obce tak, aby byly k dispozici členům zastupitelstva obce obvykle 7 dní, ve zdůvodněných případech i méně než 7 dní, před zahájením jednání. Zprávy a materiály informativní povahy může starosta nebo jím pověřená osoba předkládat ústně při vlastním jednání zastupitelstva obce.
 5. O průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis zapisovatel určený předsedajícím.
 6. Zápis musí obsahovat:

a) den a místo jednání,

b) počet přítomných členů zastupitelstva obce,

c) jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva obce,

d) schválený program k jednání zastupitelstva obce,

e) dotazy, podněty a připomínky členů zastupitelstva obce,

f) průběh a výsledek hlasování

g) přijatá usnesení.

 • Zápis podepisuje starosta a místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis se pořizuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
  • Zápis upravený tak, aby byla dodržena ochrana osobních údajů, se též zveřejní na úřední desce. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Zápis, který je řádně podepsán a ověřen a proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený.
  • Schválený zápis osvědčuje průběh jednání a obsah usnesení.

§ 4 Svolání a řízení zasedání zastupitelstva obce

 1. Zasedání zastupitelstva obce se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání svolává a zpravidla řídí starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.
 2. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.
 3. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.
 4. Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva podpisem na prezenční listině, která je součástí zápisu. Neúčast na jednání zastupitelstva obce omlouvají jeho členové předem u starosty nebo místostarosty.
 5. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.
 6. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce – jeho svolání, řízení a nejzákladnější průběh jednání je stanoven § 91 obecního zřízení.

§ 5 Vlastní průběh zasedání zastupitelstva obce

 1. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
 2. V zahajovací části předsedající určí zapisovatele, dva ověřovatele zápisu, konstatuje počet přítomných členů zastupitelstva obce a dá schválit návrh programu jednání.
 3. Zastupitelstvo obce je schopno usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.
 4. Předsedající řídí jednání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Nikdo z přítomných nesmí rušit předsedajícího ani řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při jeho projevu. Nemluví-li však k věci, může mu předsedající odejmout slovo. Ruší-li někdo z přítomných vážným způsobem zasedání, může ho předsedající vykázat z jednací místnosti. Pokud dojde k rušení jednání zastupitelstva obce opakovaně, může předsedající jednání zastupitelstva obce ukončit a jednání zastupitelstva obce se uskuteční v náhradním termínu, který stanoví předsedající.
 5. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva obce a ostatní účastníci zvednutím ruky. Předsedající uděluje slovo dle pořadí přihlášky. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných předpisů.
 6. Úvodní slovo k hlavním bodům / zprávám / uvede předkladatel.
 7. Zastupitelstvo obce se může usnést na délce jednotlivých vystoupení v rozpravě i o tom, že nikdo nemůže v téže věci na jednom zasedání vystoupit více než dvakrát. Doba diskusního vystoupení se omezuje maximálně na 5 minut a u předkladatele na 10 minut. Člen zastupitelstva obce, starosta či zástupce výboru, který předkládal zasedání návrh, má právo v závěru rozpravy vystoupit k návrhu, který uvedl.
 8. Do diskuze se mohou členové zastupitelstva obce i ostatní účastníci přihlásit jenom do konce rozpravy.
 9. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

§ 6 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva obce

 1. Dotazy, připomínky a podněty může každý člen zastupitelstva obce jednotlivě nebo skupina členů zastupitelstva obce vznášet buď ústně nebo písemně během jednání zasedání zastupitelstva obce. Dotazy, připomínky a podněty se mohou týkat kterékoliv záležitosti spadající do působnosti obce. Odpověď na ně musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů.
 2. Souhrnnou zprávu o vyřízení všech na místě nezodpovězených, nevysvětlených a nevyřešených dotazech, připomínkách a podnětech členů zastupitelstva obce předkládá starosta na příštím zasedání zastupitelstva obce. Není-li člen zastupitelstva obce spokojen s vyřízením svého dotazu, připomínky nebo podnětu, zaujme k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise.

§ 7 Občané obce

 1. Občan obce (tj. fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, a je v obci hlášena k trvalému pobytu), který dosáhl věku 18 let, má právo

a) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,

b) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,

c) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení výborů zastupitelstva obce a komisí a pořizovat si z nich výpisy,

d) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

e) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

 • Uvedená oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

§ 8 Usnesení zasedání zastupitelstva obce a hlasování o něm

 1. Usnesení musí být stručné, adresné a s termíny i odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Nemá obsahovat obecně formulované zásady nebo úkoly stanovené již jinými dokumenty.
 2. Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a jiným členům zastupitelstva obce.
 3. Byly-li předneseny připomínky a pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. Jestliže se při jednání zastupitelstva obce projeví v některých z bodů jednání nové okolnosti, skutečnosti a podmínky, které vyžadují přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, zastupitelstvo obce rozhodne, že o věci bude jednáno a rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva obce.
 4. Hlasování se provádí veřejně, nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce podepisuje starosta spolu s místostarostou.

§ 9 Zabezpečení plnění usnesení a kontrola jeho plnění

 1. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce se vyhotovuje písemně nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce. Členové zastupitelstva obce si jej mohou vyzvednout osobně na obecním úřadu.
 2. Kontrolu plnění usnesení provádí průběžně starosta a kontrolní výbor.
 3. Starosta provádí souhrnnou kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dle svého plánu práce. Zastupitelstvo obce si může vyhradit souhrnnou kontrolu plnění svých usnesení.
 4. Za vyhotovení usnesení a zápisu ze zasedání zastupitelstva obce odpovídá starosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva obce.

§ 10 Závěrečná ustanovení

 1. Volba starosty, místostarosty není tímto jednacím řádem řešena.
 2. Formu, technickou úpravu, rozsah zpráv a počet příloh a další náležitosti materiálů pro jednání zastupitelstva obce upravuje starosta svým rozhodnutím.
 3. Změny a doplňky jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo obce.
 4. Tento jednací řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 14. 3. 2023 a tímto dnem vstupuje v platnost. Zároveň se tímto ruší jednací řád obecního zastupitelstva ze dne 17. 2. 2020.

               Ing. Jiří Slanař, Ph.D.                                                          Olga Ferklová
                        starosta obce                                                              místostarostka obce