Povinné informace

« Zpět

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název: obec Josefův Důl

2. Důvod a způsob založení

Čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Obec Josefův Důl vznikla jako územní samosprávná jednotka ke dni 7. 9. 1999.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) je Krajský úřad Libereckého kraje.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

Výbory zastupitelstva obce

Komise

Obecní úřad

– Starosta
– Místostarosta
– Administrativní pracovníci

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Dolní Maxov 218
46844 JOSEFŮV DŮL

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Dolní Maxov 218
46844 JOSEFŮV DŮL

Adresa Podatelny
Dolní Maxov 218
46844 JOSEFŮV DŮL

Úřední hodiny
Po, St: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Telefonní čísla
483381096

Adresa internetové stránky

Adresa e-podatelny https://josefuvdul.eu/e-podatelna/
Podatelna elektronické pošty: podatelna(a)josefuvdul.eu
Další elektronické adresy: starosta(a)josefuvdul.eu
ID datové schránky: yh6a5y2

5. Bankovní spojení

2725451/0100 KB Jablonec n.N.

6. IČ

00262391

7. DIČ – není vedeno

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán

Usnesení zastupitelstva

Program rozvoje obce

Povodňový plán

Plán zimní údržby

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Sazebník úhrad za poskytování informací
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace na základě žádosti:

– Ústně osobně na Obecním úřadě obce Josefův Důl v úředních dnech a v úředních hodinách

– Telefonicky na tel. č.: 483 381 096 v úředních dnech a v úředních hodinách

– Písemně na adrese Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl

– Elektronickou poštou na podatena(a)josefuvdul.eu (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

– utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

– obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

– skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

– zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších zněních

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze získat  na obecním úřadě v úřední hodiny nebo podáním písemné žádosti popř. e-mailem.

11. Předpisy

odkaz na Obecní vyhlášky

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy
Vyhlášky viz úřední deska obce sekce vyhlášky
Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv: Nebyly vydány
Výhradní licence : Nebyly vydány

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016,  Výroční zpráva za rok 2017, Výroční zpráva za rok 2018, 
Výroční zpráva za rok 2019, Výroční zpráva za rok 2020, Výroční zpráva za rok 2021,
Výroční zpráva za rok 2022