Povinně zveřejňované informace

« Zpět

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Název
Obec Josefův Důl
2. Důvod a způsob založení
Čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Obec Josefův Důl vznikla jako územní samosprávná jednotka ke dni 7. 9. 1999.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) je Krajský úřad Libereckého kraje.
3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce
Výbory zastupitelstva obce
Komise
Obecní úřad
– Starosta
– Místostarosta
– Administrativní pracovníci
4. Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa
Dolní Maxov 218
468 44 JOSEFŮV DŮL
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Dolní Maxov 218
46844 JOSEFŮV DŮL
Adresa Podatelny
Dolní Maxov 218
46844 JOSEFŮV DŮL
Úřední hodiny
Po, St: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00
Telefonní čísla
483381096
Adresa internetové stránky
Adresa e-podatelny https://josefuvdul.eu/e-podatelna/
Podatelna elektronické pošty: podatelna(a)josefuvdul.eu
Další elektronické adresy: starosta(a)josefuvdul.eu
ID datové schránky: yh6a5y2
5. Bankovní spojení – případné platby lez poukázat
2725451/0100 KB Jablonec n.N.
6. IČO
00262391
7. DIČ – není vedeno
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán
Usnesení zastupitelstva
Program rozvoje obce
Povodňový plán
Plán zimní údržby
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Sazebník úhrad za poskytování informací
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace na základě žádosti:
– Ústně osobně na Obecním úřadě obce Josefův Důl v úředních dnech a v úředních hodinách
– Telefonicky na tel. č.: 483 381 096 v úředních dnech a v úředních hodinách
– Písemně na adrese Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl
– Elektronickou poštou na podatena(a)josefuvdul.eu (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
– utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
– obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
– skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
– zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších zněních
10. Příjem žádostí a dalších podání
Stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze získat  na obecním úřadě v úřední hodiny nebo podáním písemné žádosti popř. e-mailem.
11. Předpisy
odkaz na Obecní vyhlášky
12. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
13. Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv: Nebyly vydány
Výhradní licence : Nebyly vydány
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2016,  Výroční zpráva za rok 2017, Výroční zpráva za rok 2018, 
Výroční zpráva za rok 2019, Výroční zpráva za rok 2020, Výroční zpráva za rok 2021,
Výroční zpráva za rok 2022, Výroční zpráva za rok 2023