Pečovatelská služba

Poslání služby

Posláním Pečovatelské služby je umožnit svým uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Cíle pečovatelské služby

Cílem Pečovatelské služby je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby v oblasti základní péče o vlastní osobu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.

Kontakty:

Sídlo Pečovatelské služby:
Dolní Maxov 218, 468 44,  Josefův Důl

Sociální pracovnice:
Lada Páralová
Tel.:  725 157 561
E-mail: spjd@josefuvdul.eu

Pečovatelky:
Jana Prokopová, Stanislava Hradecká
Tel.: 483 381 106
Mobil: 702 088 676
E-mail: dps@josefuvdul.eu
Sídlo pečovatelek: Antonínov 184, 468 44,  Josefův Důl

Postup při zavádění pečovatelské služby ke stažení zde.

Poskytování pečovatelské služby Josefův Důl

Pečovatelská služba Josefův Důl  poskytuje terénní úkony pečovatelské služby občanům obce Josefův Důl, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu, a nejsou schopni sami si zajistit osobní životní potřeby v plném rozsahu.

Provozní doba:

Pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Služba je poskytována:

  • dospělým od 40-ti let věku. Jedná se o osoby s jiným zdravotním postižením např. v invalidním důchodu, po mozkových příhodách, infarktech, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby, ale jsou schopny částečně vést svou domácnost a zajišťovat své osobní potřeby.
  • mladším seniorům (65-80 let) a starším seniorům (nad 80 let). Jedná se o osoby v důchodovém věku, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby a které nejsou schopny starat se o domácnost a zajišťovat své osobní potřeby v plném rozsahu.

Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti (pomoc při zprostředkování podle situace uživatele), aby osoba, které je sociální služba poskytována, mohla takové služby využívat.

Pravidla poskytování služby

Pečovatelskou službu je možné žádat ústně na Obecním úřadě, telefonicky na tel. čísle  725 157 561, e-mailem spjd@josefuvdul.eu či písemně na adrese Dolní Maxov 218, 468 44,  Josefův Důl žádost ke stažení zde PDF/DOC

Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, která je uzavřena na základě žádosti o poskytování pečovatelské služby. Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy srozumitelně seznámen
s možnostmi a způsoby poskytování služeb, sazebníkem služeb a způsobem úhrady, s právy a povinnostmi uživatelů služby.

Zavedení pečovatelské služby je možné až po provedení sociálního šetření sociální pracovnicí v domácnosti uživatele. Jednání se může zúčastnit i rodinný příslušník či jiná blízká osoba žadatele.

Rozsah a četnost úkonů poskytované služby jsou stanoveny po dohodě s uživatelem před uzavřením Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, případně před její změnou.

Pečovatelská služba Josefův Důl je poskytována v rozsahu základních činností vymezených v § 40 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a fakultativních činností, které jsou poskytovány nad rámec vyhlášky.

Základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní činnosti:

  • dohled nad uživatelem sociální služby
  • telefonování
  • doprava uživatele vozidlem pečovatelské služby do okolních obcí

Dokumenty ke stažení

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby – formulář ke stažení PDF/DOC

Smlouva o poskytování pečovatelské služby PDF

Požadované úkony a rozsah péče PDF

Sazebník služeb PDF

Vnitřní pravidla PDF

Pravidla pro podávání podnětů a stížností PDF

Etický kodex pracovníků pečovatelské služby PDF

Zásady poskytování pečovatelské služby PDF