AOPK – Oznámení o zahájení správního řízení

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) dle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) oznamuje
zahájení řízení
ve věci povolení odlovu vyjmenovaných geograficky nepůvodních živočichů na území CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory a CHKO Český ráj dle § 5 odst. 6 zákona.
Konkrétně jde o povolení odlovu psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides), mývala severního (Procyon lotor), norka amerického (Neovison vison) a nutrie říční (Myocastor coypus) všem držitelům platných loveckých lístků oprávněným k výkonu práva myslivosti (lovu) v těchto honitbách.

Celá zpráva o zahájení správního řízení ke stažení zde.