NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Nařízení veterinární správy ke stažení zde.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon), rozhodla podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona o ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy subtyp H5N5 vyhlášených Nařízením Státní veterinární správy č.j.: SVS/2017/021138-L ze dne 14. 2. 2017, včetně změn vyhlášených Nařízením SVS č.j. SVS/2017/031809-L ze dne 10. 3. 2017.
Čl. 1
Zrušuje se
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/021138-L ze dne 14. 2. 2017, včetně změn vyhlášených Nařízením SVS č.j. SVS/2017/031809-L ze dne 10. 3. 2017.
Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
(2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j:. SVS/2017/021138-L ze dne 14. 2. 2017, včetně změn vyhlášených Nařízením SVS č.j. SVS/2017/031809-L ze dne 10. 3. 2017.
V Liberci dne 20. 3. 2017
MVDr. Roman Šebesta
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Liberecký kraj
podepsáno elektronicky