Plán udržitelné mobility Lbc – Jbc

O Z N Á M E N Í
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) z v e ř e j ň u j e Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný orgán dle § 22 zákona, oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“
Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému SEA na internetových stránkách www.cenia.cz, SEA, kód koncepce LBK008K https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK008K. Celé znění ke stažení zde.