Oznámení vrty tepelné čerpadlo Jos. Důl

Krajský úřad Libereckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – O Z N Á M E N Í
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
o z n a m u j e
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 téhož zákona, že záměr
„Vrt pro tepelné čerpadlo“, k. ú. Josefův Důl
podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Zjišťovací řízení bylo zahájeno podáním oznámení s náležitostmi dle příl. č. 3 zákona. Celé znění ke stažení zde.
Dnem zveřejnění je 16. srpen 2023.