Veřejná vyhláška AOPK ČR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. g), h) a k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)
oznamuje zahájení řízení – ke stažení zde