VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční
příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na
základě návrhu ze dne 19.1.2023 podaném společností Silnice LK a.s. se sídlem Československé
armády 4805/24, PSČ 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503
s t a n o v í
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI
Jablonec nad Nisou ze dne 17.1.2023 čj. KRPL-122688/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích :
silnice II. + III. třídy na území obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

v souladu s § 61, odst. (4) zákona o provozu na PK přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích a užití zařízení pro provozní informace pro vybrané nebo opakované činnosti
spojené se správou, údržbou, měřením, opravami nebo výstavbou pozemní komunikace
nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, s krátkou dobou trvání a
s malým dopadem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Platnost tohoto stanovení : 1.3.2023 – 28.2.2024celé znění ke stažení zde