Výroční zpráva podle zák. č. 106/99 Sb – 2020

o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb, o svobodném přístupu k informacím – pdf ke stažení

  1. V  roce 2020 byla přijata 1 žádost o poskytnutí informace a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, žadatelům bylo plně vyhověno a písemně odpovězeno.
  2. V roce 2020 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
  3. V roce 2020 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
  4. V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
  5. V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace).
  6. Žádosti a odpovědi na žádosti jsou uveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a webových stránkách obce.

V Josefově Dole 1.3.2021
Ing. Jiří Slanař, Ph.D. starosta