Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva Obce Josefův Důl za rok 2023
o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb, o svobodném přístupu k informacím
a) V  roce 2023 nebyla  přijata žádná  žádost  o poskytnutí informace a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, žadatelům bylo písemně odpovězeno.
b) V roce 2023 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) V roce 2023 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
d) V roce 2023 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) V roce 2023 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace).
f) Žádosti a odpovědi na žádosti jsou uveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a webových stránkách obce.

Ing. Jiří Slanař, Ph.D. , v.r.
starosta