Dražební vyhláška č.j.: 137 EX 18116/10-246

č.j.: 167 EX 18116/10-246
U S N E S E N Í
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, rozhodl ve věci exekuce
ve prospěch oprávněného: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ 00001350, zast.
Mgr. Jiří Žák, advokát, Národní 28, 11000, Praha 1 a v neprospěch povinného: MICHAL HLUBUČEK, Vnitřní 571, 46841,
Tanvald, nar.15.12.1970, o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce, a vydává dle § 336o zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) u s n e s e n í o n a ř í z e n í e l e k t r o n i c k é h o d r a ž e b n í h o j e d n á n í (dražební vyhláška)
I. Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III. bude zahájena dne 08.03.2022 v 11:00 hod. na
dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz . Celé znění vyhlášky ke stažení zde