KÚLK – O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
z v e ř e j ň u j e
Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný orgán dle § 22 zákona, návrh koncepce
„Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“,
Návrh koncepce, včetně vyhodnocení vlivů koncepce, je k nahlédnutí v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz, SEA, kód koncepce LBK010K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK010K). Do materiálu je možno nahlédnout také na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. dv. 1221 po předchozí telefonické dohodě (485 226 498, Mgr. Nevečeřal).
Celé znění ke stažení zde.