Oznámení – Aktulizace plánu odpad. hosp. LK

O Z N Á M E N Í
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
z v e ř e j ň u j e
Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný orgán dle § 22 zákona, oznámení koncepce
„Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ – celé znění ke stažení zde