Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRStarosta obce Josefův Důl podle ust. § 14c odst. 1 písm. a) a ust. § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůzveřejněním v místě obvyklým oznamuje:

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
    v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na radnici v Josefově Dole, Dolním Maxově č.ú. 218, 468 44
    pro voliče bydlící v katastru obce Josefův Důl (Josefův Důl, Dolní Maxov, Antonínov, Karlov)
  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.
  1. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Josefově Dole dne 22. 9. 2021

Ing. Jiří Slanař, Ph.D., starosta