Veřejná vyhláška – HPS 2018

Veřejná vyhláška (ke stažení zde)
Obecní úřad Josefův Důl, jako správce daně v souladu s § 10 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu OZNAMUJE, že od 22.09.2021 do 22.10.2021 v budově Obecního úřadu, kancelář evidence poplatků ve dnech: pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin
je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
č.j. HPS_012021, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018 všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jejich zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj.22. 10. 2021.
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje jemu stanovenému poplatku (§ 50 odst. 3 daňového řádu).
Splatnost poplatku je stanovena v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu.