Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta obce Josefův Důl podle ust. § 15 odst. 1 písm. a); ust. § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým oznamuje:

  1. Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:

v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost budovy radnice, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – katastr obce Josefův Důl

(Antonínov, Dolní Maxov, Josefův Důl, Karlov)

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  1. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Josefově Dole dne 14. 9. 2020