Poplatek za odpady 2022

Poplatek za odpady 2022
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. 11.2021 schválilo Usnesením č. 190/2021 Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na
rok 2022, poplatek pro letošní rok je stanoven ve výši 800,– Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatníkem poplatku je:
1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Osvobození od poplatku – viz článek č. 7 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Splatnost poplatku:
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 20. března a do 20. srpna příslušného
kalendářního roku.
(2) Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 20. března příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze uhradit:
a) bezhotovostním převodem na číslo účtu 2725451/0100, pod variabilním symbolem přiděleným správcem poplatku
b) poštovním poukazem na číslo účtu 2725451/0100, pod variabilním symbolem přiděleným správcem poplatku
c) hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Obecního úřadu Josefův Důl v úředních hodinách (pondělí a středa:
8:00-11:30 12:30-17:00)
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo odst. 2, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Správcem poplatku je Obecní úřad Josefův Důl.
Variabilní symbol Vám sdělíme na tel. čísle 483 381 096 nebo 602 656 878 (G. Tahalová).