Poplatek za odpady 2023

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 12.2022 schválilo Usnesením č. 216/2022 Obecně závaznou vyhlášku  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023, poplatek pro letošní rok je stanoven ve výši 800,– Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatníkem poplatku je:
1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Osvobození od poplatku – článek 7 Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci podle Čl. 2 odst. 1 písm a) vyhlášky, a která
a) studentům do 26 let věku, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a jsou ubytováni po dobu svého studia na území jiné obce, ve výši 50%.
b) seniorům od věku 70 let, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, ve výši 50%
c) dětem do 3 let věku, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, ve výši 50%

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Splatnost poplatku:
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 20. března a do 20. srpna příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 20. března příslušného kalendářního roku.
Poplatek lze uhradit:
a) bezhotovostním převodem na číslo účtu 2725451/0100, pod variabilním symbolem přiděleným správcem poplatku
b) poštovním poukazem na číslo účtu 2725451/0100, pod variabilním symbolem přiděleným správcem poplatku
c) hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Obecního úřadu Josefův Důl v úředních hodinách (pondělí a středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00)
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo odst. 2, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Správcem poplatku je Obecní úřad Josefův Důl.
Variabilní symbol Vám sdělíme na tel. čísle 483 381 096 nebo 602 656 878 (G. Tahalová – e-mail:poplatky@josefuvdul.eu).

Místní poplatek ze psů zrušen!
Zastupitelstvo obce zrušilo s platností od 1. 1. 2023 na svém zasedání dne 9. 11. 2022 usnesením č. 186/2022 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů