Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. f), písm. h) a písm. k) ve spojení s ust. § 43 odst. 2 a ust. § 56 odst. 4 a ust. § 44b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen “zákon“), zveřejňuje v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a podle § 172 odst. 1 správního řádu tento
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. XX
jímž povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona z důvodu převahy jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody a dále v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného druhu vlka obecného – celé znění ke stažení zde.