VV – opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 8.9.2023 podané obcí Josefův Důl, IČO 00262391, Dolní Maxov č.p. 218, 468 44 Josefův Důl u Jabl.n.N. dle § 77, odst.(1), písm. c) zákona o silničním provozu stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ppč. 1946/1 a ppč. 1994/1 – DZ B 32 – průjezd zakázán a DZ – B 13 – omezení vjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad 3,5 t vše k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důlcelé znění ke stažení zde.
Mapka situace