Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Obec Josefův Důl (dále jen „zadavatel“) tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v rámci níže uvedené veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Součástí výzvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
Název veřejné zakázky:       Technologie gastroprovozu – Mateřská škola, Josefův Důl č.p. 283
Zadavatel:                                         Obec Josefův Důl
                                               sídlo: Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl
                                                           IČ: 00262391
                                                           zastoupena: Ing. Jiřím Slanařem, Ph.D., starostou
Profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/622b2382-677c-4df8-9a52-8a1e01ccb14f
Celé znění ke stažení zde.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Soupis zařízení
Příloha č. 3 – Technická zpráva
Příloha č. 4 – Výkres
Příloha č. 5 – Prohlášení střetu zámů, odpovědnému zadávání a mezinárodním sankcím

V Josefově Dole 29.5.2023 za zadavatele: Ing. Jiří Slanař, Ph.D., v.r.