VV – opatření obecné povahy – na silnici III/29045

O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), příslušný správní úřad na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Tanvald v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) na základě žádosti Obce Albrechtice v Jizerských horách, IČ 00262277, se sídlem 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226 ze dne 3. ledna 2024 a po předchozím vyjádření Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou ze dne 03.01.2024 vedené pod č.j.: KRPL-1041/ČJ-2024-180406-03, tímto dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu s t a n o v u j e místní úpravu provozu na silnici III/29045 (ppč. 2578) a místních komunikacích (ppč. 2479/1 a 2580) v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách a místní komunikaci (ppč. 2569) v k.ú. Antonínov a obci Josefův Důl dle doloženého návrhu – celé znění ke stažení zde.
Situace ke stažení zde.