VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání cenové nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

V Ý Z V A a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejného zadavatele k podání cenové nabídky, zadávaná v poptávkovém řízení
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, /dále jen „zákon“/ při dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 zákona
„DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 142-145 V JOSEFOVĚ DOLE, ČÁST OBCE DOLNÍ MAXOV “
Zadavatel OBEC JOSEFŮV DŮL
Právní forma územně samosprávný celek – obec
IČ 00 262 391, DIČ CZ 00 262 391
Sídlo a doručovací adresa Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl
Osoba pověřená k jednání: Ing. Jiří Slanař, Ph.D., starosta
kontakt: starosta@josefuvdul.eu, +420 724 523 072
Bankovní spojení: KB, číslo účtu 2725451/0100 IDDS: yh6a5y2

Výzva k podání nabídky ke stažení zde.
Přílohy ke stažení zde.
Dokumentace bouracích prací ke stažení zde.
Krycí list rozpočtu ke stažení zde
Prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů ke stažení zde.
Prohlášení k podmínkám VŘ a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke stažení zde.
Čestné prohlášení – společensky odpovědné zadávání ke stažení zde.
Smlouva o dílo ke stažení zde.
Výkaz výměr zašleme případně na vyžádání mailem.
Situace:
Koordinační situace
Půdorys 1.PP
Půdorys 1.NP
Půdorys 2.NP
Krovy
Příčný řez objektem
Řez terénem po demolici